Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2013

Sesja Nr XX z dnia 08-01-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XX/168/2013 Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady na 2013 rok DOCUXX-168-2013.doc
XX/169/2013 Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania PDFUXX-169-2013.pdf
XX/170/2013 Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok DOCUXX-170-2013.doc
XX/171/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCUXX-171-2013.doc
PDFZ1UXX-171-2013.pdf
XX/172/2013 Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki DOCUXX-172-2013.doc
XX/173/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki DOCUXX-173-2013.doc
XX/174/2013 Uchwała w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki DOCUXX-174-2013.doc
XX/175/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach DOCUXX-175-2013.doc
XX/176/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok PDFUXX-176-2013.pdf

Sesja Nr XXI z dnia 05-03-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXI/177/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Odnowy Wsi” DOCUXXI-177-2013.doc
XXI/178/2013 Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFUXXI-178-2013.pdf
XXI/179/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród PDFUXXI-179-2013.pdf
XXI/180/2013 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych PDFUXXI-180-2013.pdf
XXI/181/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” DOCUXXI-181-2013.doc
PDFZUXXI-181-2013.pdf
XXI/182/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki PDFUXXI-182-2013.pdf
XXI/183/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXI-183-2013.zip
XXI/184/2013 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” ZIPUXXI-184-2013.zip
XXI/185/2013 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok DOCUXXI-185-2013.doc
XXI/186/2013 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki DOCUXXI-186-2013.doc

Sesja Nr XXII z dnia 30-04-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXII/187/2013 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty PDFUXXII-187-2013.pdf
XXII/188/2013 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUXXII-188-2013.pdf
XXII/189/2013 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne PDFUXXII-189-2013.pdf
XXII/190/2013 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości PDFUXXII-190-2013.pdf
XXII/191/2013 Uchwała w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DOCUXXII-191-2013.doc
XXII/192/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013 PDFUXXII-192-2013.pdf
XXII/193/2013 Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego PDFUXXII-193-2013.pdf
XXII/194/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXII-194-2013.zip
XXII/195/2013 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” DOCUXXII-195-2013.doc
XXII/196/2013 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok DOCUXXII-196-2013.doc
XXII/197/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok DOCUXXII-197-2013.doc
XXII/198/2013 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę PDFUXXII-198-2013.pdf
XXII/199/2013 Uchwała w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania DOCUXXII-199-2013.doc

Sesja Nr XXIII z dnia 14-06-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXIII/200/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej DOCUXXIII-200-2013.doc
XXIII/201/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach DOCUXXIII-201-2013.doc
XXIII/202/2013 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” PDFUXXIII-202-2013.pdf
XXIII/203/2013 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFUXXIII-203-2013.pdf
XXIII/204/2013 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/159/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFUXXIII-204-2013.pdf
XXIII/205/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DOCUXXIII-205-2013.doc
XXIII/206/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania PDFUXXIII-206-2013.pdf
XXIII/207/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uwzględnienia skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Rudniki w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania DOCUXXIII-207-2013.doc
XXIII/208/2013 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki DOCUXXIII-208-2013.doc
XXIII/209/2013 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o przyjęciu do realizacji przez Gminę Praszka zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Rudniki, osób z zaburzeniami psychicznymi opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie DOCUXXIII-209-2013.doc
XXIII/210/2013 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PDFUXXIII-210-2013.pdf

Sesja Nr XXIV z dnia 02-07-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXIV/211/2013 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork-Namysłów-Olesno” DOCUXXIV-211-2013.doc
XXIV/212/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej DOCUXXIV-212-2013.doc
XXIV/213/2013 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” PDFUXXIV-213-2013.pdf
XXIV/214/2013 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFUXXIV-214-2013.pdf
XXIV/215/2013 Uchwała w sprawie rezygnacji z członkostwa w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej DOCUXXIV-215-2013.doc

Sesja Nr XXV z dnia 23-08-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXV/216/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki PDFUXXV-216-2013.pdf
XXV/217/2013 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” PDFUXXV-217-2013.pdf
XXV/218/2013 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFUXXV-218-2013.pdf
XXV/219/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXV-219-2013.zip

Sesja Nr XXVI z dnia 27-09-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXVI/220/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej DOCUXXVI-220-2013.doc
XXVI/221/2013 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFUXXVI-221-2013.pdf
XXVI/222/2013 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rudniki DOCUXXVI-222-2013.doc
XXVI/223/2013 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu DOCUXXVI-223-2013.doc
XXVI/224/2013 Uchwała w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój DOCUXXVI-224-2013.doc

Sesja Nr XXVII z dnia 22-10-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXVII/225/2013 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” PDFUXXVII-225-2013.pdf
XXVII/226/2013 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFUXXVII-226-2013.pdf
XXVII/227/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXVII-227-2013.zip
XXVII/228/2013 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych Gminy Rudniki” DOCUXXVII-228-2013.doc

Sesja Nr XXVIII z dnia 26-11-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXVIII/229/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok DOCUXXVIII-229-2013.doc
XXVIII/230/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznwania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryterium i tryb przyznawania nagród PDFUXXVIII-230-2013.pdf
XXVIII/231/2013 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki DOCUXXVIII-231-2013.doc
XXVIII/232/2013 Uchwała w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków DOCUXXVIII-232-2013.doc
XXVIII/233/2013 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” PDFUXXVIII-233-2013.pdf
XXVIII/234/2013 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFUXXVIII-234-2013.pdf
XXVIII/235/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXVIII-235-2013.zip

Sesja Nr XXIX z dnia 18-12-2013 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXIX/236/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok DOCUXXIX-236-2013.doc
XXIX/237/2013 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2013 roku” PDFUXXIX-237-2013.pdf
XXIX/238/2013 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFUXXIX-238-2013.pdf
XXIX/239/2013 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXIX-239-2013.zip
XXIX/240/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok PDFUXXIX-240-2013.pdf
XXIX/241/2013 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu DOCUXXIX-241-2013.doc
XXIX/242/2013 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzepice DOCUXXIX-242-2013.doc
XXIX/243/2013 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXIX-243-2013.zip
XXIX/244/2013 Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy  i stałych komisji rady na 2014 rok DOCUXXIX-244-2013.doc
XXIX/245/2013 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok PDFUXXIX-245-2013.pdf
Wersja XML