Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2013

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2013 08-01-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonej w Żytniowie PDFZ1-2013.pdf
2.2013 09-01-2013 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2013 rok PDFZ2-2013.pdf
2a.2013 09-01-2013 Zarządzenie w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań PDFZ2a-2013.pdf
3.2013 09-01-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia darowizny nieruchomości położonej w Jaworznie Bankowym PDFZ3-2013.pdf
4.2013 09-01-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ4-2013.pdf
5.2013 09-01-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ5-2013.pdf
6.2013 09-01-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ6-2013.pdf
7.2013 09-01-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ7-2013.pdf
8.2013 09-01-2013 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rudnikach PDFZ8-2013.pdf
9.2013 09-01-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ9-2013.pdf
10.2013 18-01-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ10-2013.pdf
11.2013 23-01-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ11-2013.pdf
12.2013 04-02-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ12-2013.pdf
13.2013 05-02-2013 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży najmu i dzierżawy PDFZ13-2013.pdf
14.2013 06-02-2013 Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego na czas zawnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ14-2013.pdf
16.2013 06-02-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dalachowie PDFZ16-2013.pdf
17.2013 06-02-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Łazach PDFZ17-2013.pdf
18.2013 13-02-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ18-2013.pdf
19.2013 14-02-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ19-2013.pdf
20.2013 18-02-2013 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. PDFZ20-2013.pdf
21.2013 01-03-2013 Zarządzenie w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Oleśnie PDFZ21-2013.pdf
22.2013 05-03-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ22-2013.pdf
23.2013 14-03-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ23-2013.pdf
24.2013 22-04-2013 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. PDFZ24-2013.pdf
25.2013 25-03-2013 Zarządzenie uchylające zarzaądzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ25-2013.pdf
26.2013 25-03-2013 Zarządzenie w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo właśności. PDFZ26-2013.pdf
27.2013 02-04-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ27-2013.pdf
28.2013 02-04-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Łazach PDFZ28-2013.pdf
29.2013 02-04-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dalachowie PDFZ29-2013.pdf
30.2013 02-04-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ30-2013.pdf
31.2013 10-04-2013 Zarządzenie w sprawie wykreślenia z księgi wieczystej prawa służebności drogi PDFZ31-2013.pdf
32.2013 12-04-2013 Zarządzenie zmianiające zarządzenie Nr 44/1/2011 Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ32-2013.pdf
33.2013 12-04-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ33-2013.pdf
34.2013 17-04-2013 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r. PDFZ34-2013.pdf
35.2013 17-04-2013 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Cieciułowie PDFZ35-2013.pdf
36.2013 17-04-2013 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Cieciułowie PDFZ36-2013.pdf
37.2013 17-04-2013 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Cieciułowie PDFZ37-2013.pdf
38.2013 17-04-2013 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Cieciułowie PDFZ38-2013.pdf
39.2013 17-04-2013 Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wynajem sali widowiskowej i innych pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ39-2013.pdf
40.2013 17-04-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ40-2013.pdf
41.2013 24-04-2013 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie PDFZ41-2013.pdf
42.2013 24-04-2013 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ42-2013.pdf
43.2013 30-04-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ43-2013.pdf
44.2013 30-04-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ44-2013.pdf
45.2013 30-04-2013 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ45-2013.pdf
46.2013 30-04-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dalachowie PDFZ46-2013.pdf
47.2013 30-04-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Żytniowie PDFZ47-2013.pdf
48.2013 30-04-2013 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia regulaminu Integracyjnego Rajdu Rowerowego PDFZ48-2013.pdf
49.2013 10-05-2013 Zarządzenie w sprawie przekazania przydomowych oczyszczalni ścieków dotychczasowym użytkownikom PDFZ49-2013.pdf
50.2013 10-05-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ50-2013.pdf
51.2013 20-05-2013 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ51-2013.pdf
52.2013 20-05-2013 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rudnikach PDFZ52-2013.pdf
53.2013 20-05-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości położonej w Łazach PDFZ53-2013.pdf
54.2013 20-05-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dalachowie PDFZ54-2013.pdf
55.2013 20-05-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ55-2013.pdf
56.2013 27-05-2013 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy PDFZ56-2013.pdf
57.2013 27-05-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ57-2013.pdf
58.2013 27-05-2013 Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości PDFZ58-2013.pdf
59.2013 27-05-2013 Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości PDFZ59-2013.pdf
60.2013 27-05-2013 Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości PDFZ60-2013.pdf
61.2013 27-05-2013 Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości PDFZ61-2013.pdf
62.2013 14-06-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ62-2013.pdf
63.2013 25-06-2013 Zarządzenie w sprawie szczegółwych zasad wypłaty wynagrodzeń sołtysom przysługującyc z tytułu poboru podatków PDFZ63-2013.pdf
64.2013 25-06-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ64-2013.pdf
65.2013 26-06-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ65-2013.pdf
66.2013 26-06-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ66-2013.pdf
67.2013 26-06-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ67-2013.pdf
68.2013 25-06-2013 Zarządzenie zmianiające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ68-2013.pdf
69.2013 02-07-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ69-2013.pdf
70.2013 05-07-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ70-2013.pdf
71.2013 05-07-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ71-2013.pdf
72.2013 05-07-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dalachowie PDFZ72-2013.pdf
73.2013 12-07-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości położonej w Łazach PDFZ73-2013.pdf
74.2013 12-07-2013 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ74-2013.pdf
75.2013 30-07-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ75-2013.pdf
76.2013 05-08-2013 Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości PDFZ76-2013.pdf
77.2013 06-08-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ77-2013.pdf
78.2013 12-08-2013 Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Rudniki PDFZ78-2013.pdf
79.2013 12-08-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ79-2013.pdf
80.2013 12-08-2013 Zarządzenie w sprawie oddania w użyczenie i zawarcia umowy użyczenia na rzecz Spółki Remondis w Opolu PDFZ80-2013.pdf
81.2013 12-08-2013 Zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości PDFZ81-2013.pdf
82.2013 23-08-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ82-2013.pdf
83.2013 28-08-2013 Zarządzenie zmianiające zarządzenie w sprawiewarunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz przedszkolnej i odpłatności za posiłki PDFZ83-2013.pdf
84.2013 28-08-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ84-2013.pdf
85.2013 28-08-2013 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rudniki do składania oświadczeń woli PDFZ85-2013.pdf
86.2013 28-08-2013 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rudniki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej PDFZ86-2013.pdf
87.2013 28-08-2013 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rudniki do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Rudniki PDFZ87-2013.pdf
88.2013 10-09-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ88-2013.pdf
89.2013 12-09-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ89-2013.pdf
90.2013 13-09-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ90-2013.pdf
91.2013 13-09-2013 Zarządzenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynającia PDFZ91-2013.pdf
92.2013 13-09-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ92-2013.pdf
93.2013 16-09-2013 Zarządzenie w sprawie opracowania Gminnego Planu Obrany Cywilnej PDFZ93-2013.pdf
94.2013 16-09-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ94-2013.pdf
95.2013 27-09-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ95-2013.pdf
96.2013 30-09-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ96-2013.pdf
97.2013 30-09-2013 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach PDFZ97-2013.pdf
98.2013 02-10-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ98-2013.pdf
99.2013 23-10-2013 Zarządzenie w sprawie zbycia autobusu szkolnego znajdującego się na wyposażeniu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach PDFZ99-2013.pdf
100.2013 23-10-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ100-2013.pdf
101.2013 24-10-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ101-2013.pdf
102.2013 30-10-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Dalachowie PDFZ102-2013.pdf
103.2013 30-10-2013 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości położonej w Łazach PDFZ103-2013.pdf
104.2013 30-10-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ104-2013.pdf
105.2013 30-10-2013 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. PDFZ105-2013.pdf
106.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ106-2013.pdf
107.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ107-2013.pdf
108.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ108-2013.pdf
109.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ109-2013.pdf
110.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ110-2013.pdf
111.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ111-2013.pdf
112.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ112-2013.pdf
113.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ113-2013.pdf
114.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ114-2013.pdf
115.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ115-2013.pdf
116.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ116-2013.pdf
117.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ117-2013.pdf
118.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ118-2013.pdf
119.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ119-2013.pdf
120.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ120-2013.pdf
121.2013 07-11-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ121-2013.pdf
122.2013 15-11-2013 Zarządzenie zmianiające zarządzenie Nr 44/1/2011 Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ122-2013.pdf
123.2013 21-11-2013 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ123-2013.pdf
124.2013 21-11-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ124-2013.pdf
125.2013 21-11-2013 Zarządzenie w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności PDFZ125-2013.pdf
126.2013 26-11-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ126-2013.pdf
127.2013 03-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ127-2013.pdf
128.2013 03-12-2013 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ128-2013.pdf
129.2013 10-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ129-2013.pdf
130.2013 10-12-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ130-2013.pdf
131.2013 10-12-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ131-2013.pdf
132.2013 12-12-2013 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy PDFZ132-2013.pdf
133.2013 18-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ133-2013.pdf
134.2013 19-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ134-2013.pdf
135.2013 19-12-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ135-2013.pdf
136.2013 19-12-2013 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ136-2013.pdf
137.2013 27-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ137-2013.pdf
138.2013 30-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ138-2013.pdf
139.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok PDFZ139-2013.pdf
140.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji "Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Cieciułowie PDFZ140-2013.pdf
141.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości PDFZ141-2013.pdf
142.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki podległe PDFZ142-2013.pdf
143.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i rozdzielenia dotacji z budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kulruty fizycznej i sportu PDFZ143-2013.pdf
144.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2014 w Urzędzie Gminy w Rudnikach i jednostkach organizacyjnych Gminy Rudniki PDFZ144-2013.pdf
144.1.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ144-1-2013.pdf
145.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy w Rudnikach oraz gminnych jednostek organizacyjnych, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia. PDFZ145-2013.pdf
146.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie szacowania ryzyj w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych PDFZ146-2013.pdf
147.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ147-2013.pdf
148.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie wykazu aktów prawnych i procedur mających istotne znaczenie dla funkcjonowania kontroli zarządczej  Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ149-2013.pdf
149.2013 31-12-2013 Zarządzenie w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych PDFZ148-2013.pdf
Wersja XML