Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2014

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2014 02-01-2014 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok PDFZ1-2014.pdf
2.2014 08-01-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ2-2014.pdf
3.2014 08-01-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za wykonanie usługi odbioru osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalnie ścieków PDFZ3-2014.pdf
4.2014 15-01-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudniki na rok 2014 PDFZ4-2014.pdf
5.2014 20-01-2014 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2014 z organizacjami pozarządowmi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. PDFZ5-2014.pdf
6.2014 24-01-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę PDFZ6-2014.pdf
7.2014 31-01-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ7-2014.pdf
8.2014 03-02-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ8-2014.pdf
9.2014 03-02-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ9-2014.pdf
10.2014 03-02-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ10-2014.pdf
11.2014 03-02-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem i w dzierżawę PDFZ11-2014.pdf
12.2014 07-02-2014 Zarządzenie w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności PDFZ12-2014.pdf
13.2014 07-02-2014 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żytniowie PDFZ13-2014.pdf
14.2014 07-02-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach PDFZ14-2014.pdf
15.2014 14-02-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ15-2014.pdf
16.2014 18-02-2014 Zarządzenie w sprawie przekazania w administrowania nieruchomości PDFZ16-2014.pdf
17.2014 28-02-2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komietetów wyborczych PDFZ17-2014.pdf
18.2014 28-02-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ18-2014.pdf
19.2014 03-03-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PDFZ19-2014.pdf
20.2014 26-03-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ20-2014.pdf
21.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ21-2014.pdf
22.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach PDFZ22-2014.pdf
23.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Żytniowie PDFZ23-2014.pdf
24.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ24-2014.pdf
25.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ25-2014.pdf
26.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ26-2014.pdf
27.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Cieciułowie PDFZ27-2014.pdf
28.2014 31-03-2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania koresponencyjnego PDFZ28-2014.pdf
29.2014 01-04-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy PDFZ29-2014.pdf
30.2014 03-04-2014 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego PDFZ30-2014.pdf
31.2014 30-04-2014 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Cieciułowie PDFZ31-2014.pdf
32.2014 08-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ32-2014.pdf
33.2014 10-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ33-2014.pdf
34.2014 16-04-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu PDFZ34-2014.pdf
35.2014 16-04-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ35-2014.pdf
36.2014 17-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ36-2014.pdf
37.2014 22-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ37-2014.pdf
38.2014 24-04-2014 Zarządzenie w sprawie orgaznizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ38-2014.pdf
39.2014 24-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ39-2014.pdf
40.2014 29-04-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez pojazdy będące na wyposażeniu sekcji usług komunalnych Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ40-2014.pdf
41-2014 29-04-2014 Zarządzenie w sprawie regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ41-2014.pdf
PDFZZ41-2014.pdf
42.2014 29-04-2014 Zarządzenie w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych PDFZ42-2014.pdf
43.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFZ43-2014.pdf
44.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ44-2014.pdf
45.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ45-2014.pdf
46.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ46-2014.pdf
47.2014 05-05-2014 Zarządzenie w sprawie opłat za umieszczanie reklam na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Rudniki PDFZ47-2014.pdf
48.2014 20-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ48-2014.pdf
49.2014 24-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZ49-2014.pdf
50.2014 26-05-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ50-2014.pdf
51.2014 26-05-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ51-2014.pdf
52.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ52-2014.pdf
53.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika i Zastępców Urzedu Stanu Cywilnego PDFZ53-2014.pdf
54.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Żytniowie PDFZ54-2014.pdf
55.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Łazach PDFZ55-2014.pdf
56.2014 30-05-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ56-2014.pdf
57.2014 04-06-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu PDFZ57-2014.pdf
58.2014 04-06-2014 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania rzeczy ruchomych PDFZ58-2014.pdf
59.2014 04-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ59-2014.pdf
60.2014 09-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ60-2014.pdf
61.2014 10-06-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ61-2014.pdf
62.2014 10-06-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości użytkowych przeznaczonych do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach PDFZ62-2014.pdf
63.2014 16-04-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ63-2014.pdf
64.2014 20-06-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ64-2014.pdf
65.2014 24-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ65-2014.pdf
66.2014 24-06-2014 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ66-2014.pdf
67.2014 24-06-2014 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wsprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ67-2014.pdf
68.2014 26-06-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ68-2014.pdf
69.2014 27-06-2014 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2013 PDFZ69-2014.pdf
70.2014 30-06-2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi i głównemu księgowemu instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Rudniki. PDFZ70-2014.pdf
71.2014 30-06-2014 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 44/1/2011 Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ71-2014.pdf
72.2014 01-07-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ72-2014.pdf
73.2014 01-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ73-2014.pdf
74.2014 08-07-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ74-2014.pdf
75.2014 08-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ75-2014.pdf
76.2014 15-07-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ76-2014.pdf
77.2014 15-07-2014 Zarządzenie w sprawie maksymalnego mioesięcznego wynagrodzenia kierownikó samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Rudniki PDFZ77-2014.pdf
78.2014 22-07-2014 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ78-2014.pdf
79.2014 23-07-2014 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą 'Wybór dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Rudniki" PDFZ79-2014.pdf
80.2014 23-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej PDFZ80-2014.pdf
81.2014 23-07-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ81-2014.pdf
82.2014 30-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. PDFZ82-2014.pdf
83.2014 31-07-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ83-2014.pdf
84.2014 31-07-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ84-2014.pdf
85.2014 04-08-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ85-2014.pdf
86.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ86-2014.pdf
87.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ87-2014.pdf
88.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ88-2014.pdf
89.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego PDFZ89-2014.pdf
90.2014 20-08-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ90-2014.pdf
91.2014 22-08-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ91-2014.pdf
92.2014 27-08-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ92-2014.pdf
93.2014 28-08-2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ93-2014.pdf
94.2014 05-09-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ94-2014.pdf
95.2014 08-09-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu PDFZ95-2014.pdf
96.2014 08-09-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ96-2014.pdf
97.2014 10-08-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ97-2014.pdf
98.2014 15-09-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ98-2014.pdf
99.2014 23-09-2014 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego PDFZ99-2014.pdf
100.2014 23-09-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ100-2014.pdf
101.2014 24-09-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ101-2014.pdf
102.2014 01-10-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ102-2014.pdf
103.2014 01-10-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ103-2014.pdf
104.2014 03-10-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ104-2014.pdf
105.2014 03-10-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej (czynszu miesięcznego) najmu lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego PDFZ105-2014.pdf
106.2014 03-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ106-2014.pdf
107.2014 07-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ107-2014.pdf
108.2014 10-10-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy PDFZ108-2014.pdf
109.2014 15-10-2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego PDFZ109-2014.pdf
110.2014 15-10-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ110-2014.pdf
111.2014 15-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ111-2014.pdf
112.2014 17-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ112-2014.pdf
113.2014 21-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ113-2014.pdf
114.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ114-2014.pdf
115.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu PDFZ115-2014.pdf
116.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu PDFZ116-2014.pdf
117.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ117-2014.pdf
118.2014 28-10-2014 Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych PDFZ118-2014.pdf
119.2014 10-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ119-2014.pdf
120.2014 12-11-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia PDFZ120-2014.pdf
121.2014 12-11-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ121-2014.pdf
122.2014 13-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ122-2014.pdf
123.2014 13-11-2014 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. PDFZ123-2014.pdf
PDFZZ123-2014.pdf
124.2014 13-11-2014 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ124-2014.pdf
125.2014 18-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ125-2014.pdf
126.2014 18-11-2014 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rudnikach PDFZ126-2014.pdf
127.2014 20-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ127-2014.pdf
128.2014 25-11-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ128-2014.pdf
129.2014 25-11-2014 Zarządzenie w sprawie powołania komisji celem zweryfikowania danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej PDFZ129-2014.pdf
130.2014 25-11-2014 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w najem PDFZ130-2014.pdf
131.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ131-2014.pdf
132.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ132-2014.pdf
133.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ133-2014.pdf
134.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ134-2014.pdf
135.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ135-2014.pdf
136.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ136-2014.pdf
137.2014 02-12-2014 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ137-2014.pdf
138.2014 09-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ138-2014.pdf
139.2014 09-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ139-2014.pdf
140.2014 10-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ140-2014.pdf
141.2014 10-12-2014 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ141-2014.pdf
142.2014 15-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ142-2014.pdf
143.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ143-2014.pdf
144.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej oraz Zespołu do spraw kotroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ144-2014.pdf
145.2014 29-12-2014 Zarządzenie Wójta Gminy Rudniki PDFZ145-2014.pdf
146.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok PDFZ146-2014.pdf
147.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji Remont Szkoły Podstawowej PDFZ147-2014.pdf
148.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji Zakup i montaż hydrofora do systemu nawodnienia terenu przyszkolnego w Cieciułowie PDFZ148-2014.pdf
149.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do ptrzetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rudnikach" PDFZ149-2014.pdf
150.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki podległe PDFZ150-2014.pdf
151.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2015 w Urzędzie Gminy w Rudnikach i jednostek organizacyjnych Gminy Rudniki PDFZ151-2014.pdf
152.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie partycypacji w kosztach zakupu okularów korygujących wzrok PDFZ152-2014.pdf
153.2014 29-12-2014 Zarządzenie w sprawie Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu PDFZ153-2014.pdf
154.2014 30-12-2014 Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i rozdzielenia dotacji z budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu PDFZ154-2014.pdf
Wersja XML