Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako organu gminy

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2015 02-01-2015 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2015 rok PDFZ1-2015.pdf
2.2015 02-01-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ2-2015.pdf
3.2015 13-01-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ3-2015.pdf
4.2015 13-01-2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudniki na rok 2015 PDFZ4-2015.pdf
6.2015 13-01-2015 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji wniosków oraz określenia wzoru wniosku o dotację oraz wzoru wniosku o przekazania dotacji na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków PDFZ6-2015.pdf
7.2015 22-01-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ7-2015.pdf
8.2015 29-01-2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomościw drodze przetargu PDFZ8-2015.pdf
9.2015 30-01-2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomościw drodze przetargu PDFZ9-2015.pdf
10.2015 03-02-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ10-2015.pdf
11.2015 03-02-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Rady Liderów Lokalnych do opracowania programu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015-2025" PDFZ11-2015.pdf
12.2015 03-02-2015 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 44/1/2011 Wójta Gminy Rudniki z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ12-2015.pdf
13.2015 03-02-2015 Zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, oddania w najem i w dzierżawę PDFZ13-2015.pdf
14.2015 10-02-2015 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ14-2015.pdf
15.2015 11-02-2015 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy RUdniki na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnai 2003 r. o działaności pożytku pubklicznego i o wolontariacie na 2015 r. PDFZ15-2015.pdf
16.2015 16-02-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ16-2015.pdf
17.2015 17-02-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ17-2015.pdf
18.2015 18-02-2015 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Jaworznie Wsi PDFZ18-2015.pdf
19.2015 20-02-2015 Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej PDFZ19-2015.pdf
20.2015 24-02-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ20-2015.pdf
21.2015 26-02-2015 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Brzeziny dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości oraz określenia wzoru protokoły zawierającego wyniki konsultacji PDFZ21-2015.pdf
22.2015 02-03-2015 Zarządzenie w sprawie przyjęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ22-2015.pdf
23.2015 03-03-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ23-2015.pdf
24.2015 03-03-2015 Zarządzenie w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Rudniki PDFZ24-2015.pdf
25.2015 10-03-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ25-2015.pdf
26.2015 11-03-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ26-2015.pdf
27.2015 17-03-2015 Zarządzenie w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych gimnazjum na terenie Gminy Rudniki PDFZ27-2015.pdf
28.2015 17-03-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ28-2015.pdf
29.2015 24-03-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ29-2015.pdf
30.2015 26-03-2015 Zarządzenie w sprawie sposobu organizowania arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki na rok szkolny 2015/2016 PDFZ30-2015.pdf
31.2015 26-03-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie "Propagowania i realizacja działań na rzecz kultury w gminie Rudniki" PDFZ31-2015.pdf
32.2015 31-03-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ32-2015.pdf
33.2015 31-03-2015 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 PDFZ33-2015.pdf
33.2015/1 31-03-2015 Zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki STAR.200 jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie PDFZ33-2015-1.pdf
34.2015 31-03-2015 Zarządzenie w sprawie wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudniki na lata 2015-2017 PDFZ34-2015.pdf
34/1.2015 02-04-2015 Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i rozdzielenia dotacji z budżetu Gminy RUdniki na realizację zadania publicznego z zakresu propagowania i realizacji działań na rzecz kultury w gminie Rudniki PDFZ34-1-2015.pdf
35.2015 09-04-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ35-2015.pdf
36.2015 10-04-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ36-2015.pdf
37.2015 10-04-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ37-2015.pdf
37.2015/1 14-04-2015 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku PDFZ37-2015-1.pdf
38.2015 20-04-2015 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFZ38-2015.pdf
39.2015 20-04-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ39-2015.pdf
40.2015 23-04-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ40-2015.pdf
41-2015 27-04-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ41-2015.pdf
42.2015 27-04-2015 Zarządzenie w sprawie powołania operatorów obłsugi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzien 10 maja 2015 roku PDFZ42-2015.pdf
42.2015/1 28-04-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ42-2015-1.pdf
43.2015 30-04-2015 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach PDFZ43-2015.pdf
44.2015 05-05-2015 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej Gminy Rudniki PDFZ44-2015.pdf
45.2015 05-05-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ45-2015.pdf
46.2015 06-05-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ46-2015.pdf
47.2015 07-05-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ47-2015.pdf
48.2015 15-05-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ48-2015.pdf
49.2015 19-05-2015 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ49-2015.pdf
50.2015 19-05-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ50-2015.pdf
51.2015 20-05-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ51-2015.pdf
52.2015 20-05-2015 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Cieciułowie PDFZ52-2015.pdf
53.2015 27-05-2015 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ53-2015.pdf
54.2015 01-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ54-2015.pdf
55.2015 03-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ55-2015.pdf
56.2015 09-06-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ56-2015.pdf
57.2015 09-06-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ57-2015.pdf
58.2015 09-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ58-2015.pdf
59.2015 15-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ59-2015.pdf
60.2015 18-06-2015 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ60-2015.pdf
61.2015 18-06-2015 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ61-2015.pdf
62.2015 23-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ62-2015.pdf
63.2015 24-06-2015 Zarządzenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach PDFZ63-2015.pdf
64.2015 24-06-2015 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów referendalnych PDFZ64-2015.pdf
65.2015 25-06-2015 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ65-2015.pdf
66.2015 26-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ66-2015.pdf
67.2015 26-06-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ67-2015.pdf
68.2015 29-06-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ68-2015.pdf
69.2015 07-07-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ69-2015.pdf
70.2015 08-07-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ70-2015.pdf
71.2015 14-07-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ71-2015.pdf
72.2015 21-07-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ72-2015.pdf
73.2015 22-07-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ73-2015.pdf
74.2015 28-07-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ74-2015.pdf
75.2015 29-07-2015 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ75-2015.pdf
76.2015 31-07-2015 Zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki PDFZ76-2015.pdf
77.2015 31-07-2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedażu nieruchomości w drodze przetargu PDFZ77-2015.pdf
78.2015 31-07-2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedażu nieruchomości w drodze przetargu PDFZ78-2015.pdf
79.2015 31-07-2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedażu nieruchomości w drodze przetargu PDFZ79-2015.pdf
80.2015 31-07-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ80-2015.pdf
81.2015 12-08-2015 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum PDFZ81-2015.pdf
82.2015 19-08-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ82-2015.pdf
83.2015 24-08-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ83-2015.pdf
84.2015 25-08-2015 Zarządzenie w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referndum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku PDFZ84-2015.pdf
85.2015 25-08-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji celem zweryfikowania danych wsprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej Gminy Rudniki PDFZ85-2015.pdf
86.2015 25-08-2015 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ86-2015.pdf
87.2015 28-08-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ87-2015.pdf
88.2015 28-08-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ88-2015.pdf
89.2015 31-08-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ89-2015.pdf
90.2015 03-09-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ90-2015.pdf
91.2015 09-09-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ91-2015.pdf
92.2015 11-09-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ92-2015.pdf
93.2015 11-09-2015 Zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Rudniki PDFZ93-2015.pdf
94.2015 11-09-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ94-2015.pdf
95.2015 15-09-2015 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej i odpłatności za posiłki PDFZ95-2015.pdf
96.2015 18-09-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ96-2015.pdf
97.2015 21-09-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ97-2015.pdf
98.2015 24-09-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ98-2015.pdf
99.2015 24-09-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ99-2015.pdf
100.2015 29-09-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ100-2015.pdf
101.2015 30-09-2015 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rudniki PDFZ101-2015.pdf
102.2015 30-09-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ102-2015.pdf
103.2015 05-10-2015 Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFZ103-2015.pdf
104.2015 08-10-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ104-2015.pdf
105.2015 13-10-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ105-2015.pdf
106.2015 13-10-2015 Zarządzenie w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku PDFZ106-2015.pdf
107.2015 16-10-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ107-2015.pdf
108.2015 21-10-2015 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015-2025 PDFZ108-2015.pdf
109.2015 23-10-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ109-2015.pdf
110.2015 28-10-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ110-2015.pdf
111.2015 28-10-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości

PDFZ111-2015.pdf

111a.2015 28-10-2015 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach

PDFZ111a-2015.pdf

112.2015 09-11-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ112-2015.pdf
113.2015 09-11-2015 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. PDFZ113-2015.pdf
114.2015 09-11-2015 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ114-2015.pdf
115.2015 16-11-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ115-2015.pdf
116.2015 16-11-2015 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji "Samochód osobowy Volkswagen T4" PDFZ116-2015.pdf
117.2015 23-11-2015 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ117-2015.pdf
118.2015 23-11-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ118-2015.pdf
119.2015 27-11-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ119-2015.pdf
120.2015 27-11-2015 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rudniki PDFZ120-2015.pdf
121.2015 30-11-2015 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ121-2015.pdf
122.2015 30-11-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ122-2015.pdf
123.2015 01-12-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ123-2015.pdf
124.2015 04-12-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ124-2015.pdf
125.2015 09-12-2015 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz przedszkolenej i odpłatności za posiłki PDFZ125-2015.pdf
126.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ126-2015.pdf
127.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ127-2015.pdf
128.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ128-2015.pdf
129.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ129-2015.pdf
130.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ130-2015.pdf
131.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ131-2015.pdf
132.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ132-2015.pdf
133.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ133-2015.pdf
134.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ134-2015.pdf
135.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ135-2015.pdf
136.2015 14-12-2015 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ136-2015.pdf
137.2015 16-12-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ137-2015.pdf
138.2015 23-12-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ138-2015.pdf
139.2015 29-12-2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kwalifikowania wysatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy PDFZ139-2015.pdf
140.2015 29-12-2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu rozliczania kosztó wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego poza terenm Gminy Rudniki, a uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Rudniki PDFZ140-2015.pdf
141.2015 29-12-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ141-2015.pdf
142.2015 30-12-2015 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok PDFZ142-2015.pdf
143.2015 30-12-2015 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ143-2015.pdf

Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2015 13-01-2015 Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro prowadzonych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych PDFZ120.1-2015.pdf
2.2015 15-01-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro PDFZ120.2-2015.pdf
3.2015 30-01-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro PDFZ120.3-2015.pdf
4.2015 20-03-2015 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy referenta ds. księgowośći budżetowej PDFZ120.4-2015.pdf
5.2015 04-08-2015 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Rudnikach na okres upałów PDFZ120.5-2015.pdf
6.2015 31-08-2015 Zarządzenie w sprawie ustalenia stawkiza jeden kilometr przebiegu pojazdu PDFZ120.6-2015.pdf
7.2015 16-12-2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracownikó samorządowych PDFZ120.7-2015.pdf
8.2015 16-12-2015 Zarządzenie w sprawie Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Rudniki PDFZ120.8-2015.pdf
Wersja XML