Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2017

Sesja Nr XXI z dnia 27-01-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXI/158/2017 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego w Rudnikach podporządkowanego organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFUXXI-158-2017.pdf
XXI/159/2017 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego PDFUXXI-159-2017.pdf
XXI/160/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXI-160-2017.zip

Sesja Nr XXII z dnia 7-03-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXII/161/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXII-161-2017.zip
XXII/162/2017 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" PDFUXXII-162-2017.pdf
XXII/163/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUXXII-163-2017.pdf
XXII/164/2017 Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły PDFUXXII-164-2017.pdf
XXII/165/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Rudniki PDFUXXII-165-2017.pdf
XXII/166/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia"Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki" PDFUXXII-166-2017.pdf
XXII/167/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2017 PDFUXXII-167-2017.pdf
XXII/168/2017 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki PDFUXXII-168-2017.pdf
XXII/169/2017 Uchwała w sprawie likwidacji Punktu Filialnego w Rudnikach podporządkowanego organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFUXXII-169-2017.pdf
XXII/170/2017 Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego PDFUXXII-170-2017.pdf

Sesja Nr XXIII z dnia 20-04-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXIII/171/2017 Uchwała w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce PDFUXXIII-171-2017.pdf
XXIII/172/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok PDFUXXIII-172-2017.pdf
XXIII/173/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki na lata 2017 - 2032" PDFUXXIII-173-2017.pdf
XXIII/174/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXIII-174-2017.zip
XXIII/175/2017 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" PDFUXXIII-175-2017.pdf
XXIII/176/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUXXIII-176-2017.pdf
XXIII/177/2017 Uchwała w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego PDFUXXIII-177-2017.pdf

Sesja Nr XXIV z dnia 23-05-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXIV/178/2017 Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa szkolnego i doradcy zawodowego PDFUXXIV-178-2017.pdf
XXIV/179/2017 Uchwała w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w placówce oświatowej PDFUXXIV-179-2017.pdf
XXIV/180/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXIV-180-2017.zip
XXIV/181/2017 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" PDFUXXIV-181-2017.pdf
XXIV/182/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUXXIV-182-2017.pdf

Sesja Nr XXV z dnia 27-06-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXV/183/2017 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok PDFUXXV-183-2017.pdf
XXV/184/2017 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok PDFUXXV-184-2017.pdf
XXV/185/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXV-185-2017.zip
XXV/186/2017 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" PDFUXXV-186-2017.pdf
XXV/187/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUXXV-187-2017.pdf
XXV/188/2017 Uchwała w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy w Rudnikach Wójtowi Gminy Rudniki PDFUXXV-188-2017.pdf

Sesja Nr XXVI z dnia 09-08-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXVI/189/2017 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rudniki PDFUXXVI-189-2017.pdf
XXVI/190/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji projektów oraz wniesienia wkładu własnego do projektów pn.: „Wiedza to potęga” numer projektu RPOP.09.01.01-16-0015/16 oraz „Czas na lepsze zapamiętywanie” numer projektu RPOP.09.01.01-16-0016/16 PDFUXXVI-190-2017.pdf
XXVI/191/2017 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu PDFUXXVI-191-2017.pdf
XXVI/192/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXVI-192-2017.zip
XXVI/193/2017 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" PDFUXXVI-193-2017.pdf
XXVI/194/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUXXVI-194-2017.pdf
XXVI/195/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017- 2019 – „Aktywna tablica”. PDFUXXVI-195-2017.pdf

Sesja Nr XXVII z dnia 12-08-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXVII/196/2017 Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rudniki PDFUXXVII-196-2017.pdf
XXVII/197/2017 Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rudniki PDFUXXVII-197-2017.pdf

Sesja Nr XXVIII z dnia 19-09-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXVIII/198/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXVIII-198-2017.zip
XXVIII/199/2017 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" PDFUXXVIII-199-2017.pdf
XXVIII/200/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUXXVIII-200-2017.pdf
XXVIII/201/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach PDFUXXVIII-201-2017.pdf

Sesja Nr XXIX z dnia 07-11-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXIX/202/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFUXXIX-202-2017.pdf
XXIX/203/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFUXXIX-203-2017.pdf
XXIX/204/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFUXXIX-204-2017.pdf
XXIX/205/2017 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFUXXIX-205-2017.pdf
XXIX/206/2017 Uchwała stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFUXXIX-206-2017.pdf
XXIX/207/2017 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” PDFUXXIX-207-2017.pdf
XXIX/208/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017-2020 PDFUXXIX-208-2017.pdf
XXIX/209/2017 Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na rok 2017 pn. Program szczepienia
profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Rudniki
PDFUXXIX-209-2017.pdf
XXIX/210/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty PDFUXXIX-210-2017.pdf
XXIX/211/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Rudniki PDFUXXIX-211-2017.pdf
XXIX/212/2017 Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki w ramach pomocy de minimis PDFUXXIX-212-2017.pdf
XXIX/213/2017 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudniki i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych PDFUXXIX-213-2017.pdf
XXIX/214/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXIX-214-2017.zip
XXIX/215/2017 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" PDFUXXIX-215-2017.pdf
XXIX/216/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUXXIX-216-2017.pdf

Sesja Nr XXX z dnia 05-12-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXX/217/2017 Uchwała w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFUXXX-217-2017.pdf
XXX/218/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudniki PDFUXXX-218-2017.pdf
XXX/219/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok PDFUXXX-219-2017.pdf
XXX/220/2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jaworku PDFUXXX-220-2017.pdf
XXX/221/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXX-221-2017.zip
XXX/222/2017 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" PDFUXXX-222-2017.pdf
XXX/223/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUXXX-223-2017.pdf
XXX/224/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 ZIPUXXX-224-2017.zip
XXX/225/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok PDFUXXX-225-2017.pdf

Sesja Nr XXXI z dnia 28-12-2017 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XXXI/226/2017 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok PDFUXXXI-226-2017.pdf
XXXI/227/2017 Uchwała w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej PDFUXXXI-227-2017.pdf
XXXI/228/2017 Uchwała w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFUXXXI-228-2017.pdf
XXXI/229/2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXXXI-229-2017.zip
XXXI/230/2017 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" PDFUXXXI-230-2017.pdf
XXXI/231/2017 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFUXXXI-231-2017.pdf
Wersja XML