Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2017

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Rudnikach PDFZ1-2017.pdf
2.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki PDFZ2-2017.pdf
3.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2017 rok PDFZ3-2017.pdf
4.2017 02-01-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i forma kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudniki na rok 2017 PDFZ4-2017.pdf
5.2017 04-01-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ5-2017.pdf
6.2017 12-01-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ6-2017.pdf
7.2017 20-01-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ7-2017.pdf
8.2017 24-01-2017 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach PDFZ8-2017.pdf
9.2017 24-01-2017 Zarządzenie w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudnikach PDFZ9-2017.pdf
10.2017 07-02-2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w srt.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. PDFZ10-2017.pdf
PDFZZ10-2017.pdf
11.2017 08-02-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ11-2017.pdf
12.2017 08-02-2017 Zarządzenie w sprawie przekazanie środka trwałego "Defibrylator LIFEPAK-CR" PDFZ12-2017.pdf
14.2017 10-02-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ14-2017.pdf
15.2017 08-02-2017 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych PDFZ15-2017.pdf
16.2017 17-02-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ16-2017.pdf
17.2017 17-02-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach PDFZ17-2017.pdf
18.2017 17-02-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ18-2017.pdf
19.2017 28-02-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ19-2017.pdf
20.2017 06-03-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ20-2017.pdf
21.2017 07-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ21-2017.pdf
22.2017 08-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XIX edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" PDFZ22-2017.pdf
23.2017 08-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej PDFZ23-2017.pdf
24.2017 09-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ24-2017.pdf
25.2017 13-03-2017 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 w Gminie Rudniki PDFZ25-2017.pdf
26.2017 13-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" PDFZ26-2017.pdf
27.2017 13-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ27-2017.pdf
28.2017 21-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji kasacyjnej PDFZ28-2017.pdf
29.2017 21-03-2017 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ29-2017.pdf
30.2017 23-03-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ30-2017.pdf
31.2017 24-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ31-2017.pdf
32.2017 28-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ32-2017.pdf
33.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowych" dla uczniów gimnazjum PDFZ33-2017.pdf
34.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowych" dla uczniów szkół podstawowych PDFZ34-2017.pdf
35.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ35-2017.pdf
36.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ36-2017.pdf
37.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 PDFZ37-2017.pdf
38.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ38-2017.pdf
39.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Rudnikach PDFZ39-2017.pdf
40.2017 03-04-2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017-2020 PDFZ40-2017.pdf
PDFZ1Z40-2017.pdf
41.2017 11-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ41-2017.pdf
42.2017 18-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ42-2017.pdf
43.2017 19-04-2017 Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia sposobu rozliczania kosztu wychowania przedszkolnego ucznia zamieszkałego poza terenem Gminy Rudniki, a uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Rudniki PDFZ43-2017.pdf
44.2017 20-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ44-2017.pdf
45.2017 20-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ45-2017.pdf
46.2017 20-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Wojewódzkiego Konkursu Technicznego w roku szkolnym 2016/2017 dla szkół podstawowych" PDFZ46-2017.pdf
47.2017 21-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ47-2017.pdf
48.2017 24-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ48-2017.pdf
49.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ49-2017.pdf
50.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ50-2017.pdf
51.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej PDFZ51-2017.pdf
52.2017 26-04-2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2016 PDFZ52-2017.pdf
53.2017 28-04-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ53-2017.pdf
54.2017 28-04-2017 Zarządzenie w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Rudniki PDFZ54-2017.pdf
55.2017 04-05-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ55-2017.pdf
56.2017 04-05-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ56-2017.pdf
57.2017 05-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ57-2017.pdf
58.2017 08-05-2017 Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trzybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury dla której organizatorem jest Gmina Rudniki PDFZ58-2017.pdf
59.2017 11-05-2017 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ59-2017.pdf
60.2017 11-05-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ60-2017.pdf
61.2017 17-05-2017 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ61-2017.pdf
62.2017 17-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ62-2017.pdf
64.2017 23-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ64-2017.pdf
65.2017 25-05-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ65-2017.pdf
66.2017 29-05-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ66-2017.pdf
67.2017 01-06-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ67-2017.pdf
68.2017 01-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ68-2017.pdf
69.2017 19-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ69-2017.pdf
70.2017 23-06-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ70-2017.pdf
71.2017 27-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ71-2017.pdf
72.2017 30-06-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ72-2017.pdf
73.2017 05-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ73-2017.pdf
74.2017 05-07-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ74-2017.pdf
75.2017 11-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ75-2017.pdf
76.2017 13-07-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ76-2017.pdf
77.2017 21-07-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ77-2017.pdf
78.2017 25-07-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ78-2017.pdf
79.2017 27-07-2017 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ79-2017.pdf
80.2017 02-08-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ80-2017.pdf
81.2017 09-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ81-2017.pdf
82.2017 11-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ82-2017.pdf
83.2017 14-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ83-2017.pdf
84.2017 21-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ84-2017.pdf
85.2017 23-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ85-2017.pdf
86.2017 28-08-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ86-2017.pdf
87.2017 28-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ87-2017.pdf
88.2017 31-08-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ88-2017.pdf
89.2017 01-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ89-2017.pdf
90.2017 01-09-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku i praw majątkowych PDFZ90-2017.pdf
91.2017 01-09-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania obiektu pn. "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni w Dalachowie" PDFZ91-2017.pdf
92.2017 19-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ92-2017.pdf
93.2017 20-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ93-2017.pdf
94.2017 20-09-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości w drodze II przetargu nieograniczonego PDFZ94-2017.pdf
95.2017 21-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ95-2017.pdf
96.2017 21-09-2017 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ96-2017.pdf
97.2017 21-09-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFZ97-2017.pdf
98.2017 29-09-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ98-2017.pdf
99.2017 29-09-2017 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kwalifikowania wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy PDFZ99-2017.pdf
100.2017 29-09-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ100-2017.pdf
101.2017 29-09-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ101-2017.pdf
102.2017 02-10-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania obiektu pn. "Kompleks lekkoatletyczny w Rudnikach - wariant bieżnia prosta" PDFZ102-2017.pdf
103.2017 06-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ103-2017.pdf
104.2017 09-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ104-2017.pdf
105.2017 12-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ105-2017.pdf
106.2017 17-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ106-2017.pdf
107.2017 17-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ107-2017.pdf
108.2017 17-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ108-2017.pdf
109.2017 23-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ109-2017.pdf
110.2017 23-10-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ110-2017.pdf
111.2017 27-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ111-2017.pdf
112.2017 27-10-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ112-2017.pdf
113.2017 30-10-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ113-2017.pdf
114.2017 31-10-2017 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki oświatowej PDFZ114-2017.pdf
115.2017 03-11-2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. PDFZ115-2017.pdf
116.2017 07-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ116-2017.pdf
117.2017 09-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ117-2017.pdf
118.2017 15-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ118-2017.pdf
119.2017 16-11-2017 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ119-2017.pdf
120.2017 16-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ120-2017.pdf
121.2017 20-11-2017 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ121-2017.pdf
122.2017 20-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ122-2017.pdf
123.2017 21-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ123-2017.pdf
124.2017 23-11-2017 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ124-2017.pdf
125.2017 23-11-2017 Zarządzenie w zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ125-2017.pdf
126.2017 23-11-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ126-2017.pdf
127.2017 29-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ127-2017.pdf
128.2017 30-11-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ128-2017.pdf
129.2017 05-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ129-2017.pdf
130.2017 06-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ130-2017.pdf
131.2017 07-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ131-2017.pdf
132.2017 07-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ132-2017.pdf
133.2017 14-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ133-2017.pdf
134.2017 19-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ134-2017.pdf
135.2017 20-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZ135-2017.pdf
136.2017 27-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania Gminny Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ136-2017.pdf
137.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ137-2017.pdf
138.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok PDFZ138-2017.pdf
139.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia PDFZ139-2017.pdf
140.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ140-2017.pdf
141.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ141-2017.pdf
142.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ142-2017.pdf
143.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji "Modernizacja hali sportowej w Rudnikach" PDFZ143-2017.pdf
144.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ144-2017.pdf
145.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ145-2017.pdf
146.2017 28-12-2017 Zarządzenie w sprawie określenia zasad wynagradzania Kierowników (Dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Rudniki PDFZ146-2017.pdf
147.2017 29-12-2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości o procedur kontroli finansowej PDFZ147-2017.pdf

Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

Nr: Data: Temat: Załącznik:
OR.120.1-1.2017 31-03-2017 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-1-1-2017.pdf
OR.120.1.2017 30-12-2017 Zarządzenie w sprawie Regulaminy Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. PDFZ120-1-2017.pdf

 

Wersja XML