Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2018

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2018 02-01-2018 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2018 rok PDFZ1-2018.pdf
2.2018 02-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ2-2018.pdf
3.2018 04-01-2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ3-2018.pdf
4.2018 04-01-2018 Zarządzenie w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz jednostek organizacyjnych gminy Rudniki PDFZ4-2018.pdf
5.2018 05-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ5-2018.pdf
6.2018 05-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ6-2018.pdf
7.2018 05-01-2018 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 w Gminie Rudniki PDFZ7-2018.pdf
8.2018 12-01-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ8-2018.pdf
9.2018 18-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ9-2018.pdf
10.2018 22-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ10-2018.pdf
11.2018 22-01-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Rudniki w roku 2018" PDFZ11-2018.pdf
12.2018 29-01-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ12-2018.pdf
13.2018 29-01-2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów i maszyn roboczych Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ13-2018.pdf
14.2018 31-01-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ14-2018.pdf
15.2018 09-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ15-2018.pdf
16.2018 12-02-2018 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Opieki na d Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Rudniki na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. PDFZ16-2018.pdf
PDFZZ16-2018.pdf
17.2018 14-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ17-2018.pdf
18.2018 14-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ18-2018.pdf
19.2018 20-02-2018 Zarządzenie w sprawie odpłatności za korzystanie z pomieszczeń w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rudniki PDFZ19-2018.pdf
20.2018 21-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XX edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" PDFZ20-2018.pdf
21.2018 21-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ21-2018.pdf
22.2018 21-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ22-2018.pdf
23.2018 23-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ23-2018.pdf
24.2018 27-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ24-2018.pdf
25.2018 27-02-2018 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ25-2018.pdf
26.2018 28-02-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ26-2018.pdf
27.2018 28-02-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ27-2018.pdf
28.2018 28-02-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ28-2018.pdf
29.2018 06-03-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny złożonych propozycji w ramach programu pn. "Giełda Pomysłów" PDFZ29-2018.pdf
30.2018 09-03-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ30-2018.pdf
31.2018 13-03-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ31-2018.pdf
32.2018 15-03-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ32-2018.pdf
33.2018 16-03-2018 Zarządzenie w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ33-2018.pdf
34.2018 16-03-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ34-2018.pdf
35.2018 16-03-2018 Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 PDFZ35-2018.pdf
36.2018 27-03-2018 Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad kwalifikowania wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy PDFZ36-2018.pdf
37.2018 27-03-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ37-2018.pdf
38.2018 29-03-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Propagowanie i realizacji działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2018" PDFZ38-2018.pdf
39.2018 04-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" dla szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ39-2018.pdf
40.2018 04-04-2018 Zarządzenie w sprawie odwołania ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Rudniki PDFZ40-2018.pdf
41.2018 05-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ41-2018.pdf
42.2018 10-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego do dalszego wykorzystania znajdującego się w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ42-2018.pdf
43.2018 11-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ43-2018.pdf
44.2018 13-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ44-2018.pdf
45.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ45-2018.pdf
46.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ46-2018.pdf
47.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ47-2018.pdf
48.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rudniki na lata 2018-2020 PDFZ48-2018.pdf
49.2018 16-04-2018 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ49-2018.pdf
50.2018 18-04-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "Wojewódzkiego Konkursu Technicznego w roku szkolnym 2017/2018 dla szkół podstawowych PDFZ50-2018.pdf
51.2018 18-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ51-2018.pdf
52.2018 23-04-2018 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ52-2018.pdf
53.2018 23-04-2018 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ53-2018.pdf
54.2018 23-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ54-2018.pdf
55.2018 24-04-2018 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarnicznych PDFZ55-2018.pdf
56.2018 25-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ56-2018.pdf
57.2018 25-04-2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2017 PDFZ57-2018.pdf
58.2018 30-04-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ58-2018.pdf
59.2018 07-05-2018 Zarządzenie w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny PDFZ59-2018.pdf
60.2018 14-05-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ60-2018.pdf
61.2018 14-05-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ61-2018.pdf
62.2018 22-05-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ62-2018.pdf
63.2018 22-05-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych PDFZ63-2018.pdf
64.2018 22-05-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ64-2018.pdf
65.2018 22-05-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ65-2018.pdf
66.2018 28-05-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości PDFZ66-2018.pdf
67.2018 28-05-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ67-2018.pdf
68.2018 28-05-2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz jednostek organizacyjnych gminy Rudniki PDFZ68-2018.pdf
69.2018 28-05-2018 Zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji "Modernizacja hali sportowej w Rudnikach" PDFZ69-2018.pdf
70.2018 04-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ70-2018.pdf
71.2018 11-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ71-2018.pdf
72.2018 11-06-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ72-2018.pdf
73.2018 13-06-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ73-2018.pdf
74.2018 21-06-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ74-2018.pdf
75.2018 26-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ75-2018.pdf
76.2018 27-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ76-2018.pdf
77.2018 27-06-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ77-2018.pdf
78.2018 29-06-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu PDFZ78-2018.pdf
79.2018 10-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ79-2018.pdf
80.2018 12-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ80-2018.pdf
81.2018 20-07-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ81-2018.pdf
82.2018 20-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ82-2018.pdf
83.2018 25-07-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ83-2018.pdf
84.2018 06-08-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej PDFZ84-2018.pdf
85.2018 06-08-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ85-2018.pdf
86.2018 06-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ86-2018.pdf
87.2018 07-08-2018 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu ratowniczego dl;a Jednostek OSP współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości PDFZ87-2018.pdf
88.2018 07-08-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ88-2018.pdf
89.2018 07-08-2018 Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji wniosków oraz określenia wzoru wniosku io dotację do budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków PDFZ89-2018.pdf
90.2018 08-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ90-2018.pdf
91.2018 09-08-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ91-2018.pdf
92.2018 09-08-2018 Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia dotyczącego ustanowienia koordynatora do spraw świadczenia wychowawczego PDFZ92-2018.pdf
93.2018 13-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ93-2018.pdf
94.2018 20-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ94-2018.pdf
95.2018 22-08-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ95-2018.pdf
96.2018 22-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ96-2018.pdf
97.2018 24-08-2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego PDFZ97-2018.pdf
98.2018 28-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ98-2018.pdf
99.2018 28-08-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ99-2018.pdf
100.2018 29-08-2018 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ100-2018.pdf
101.2018 04-09-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ101-2018.pdf
102.2018 04-09-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ102-2018.pdf
103.2018 04-09-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wydatków dokonanych w latach 2009-2014 przez Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Rudnikach PDFZ103-2018.pdf
104.2018 05-09-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ104-2018.pdf
105.2018 05-09-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PDFZ105-2018.pdf
106.2018 05-09-2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ106-2018.pdf
107.2018 11-09-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ107-2018.pdf
108.2018 21-09-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ108-2018.pdf
109.2018 24-09-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFZ109-2018.pdf
110.2018 28-09-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ110-2018.pdf
111.2018 02-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ111-2018.pdf
112.2018 04-10-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ112-2018.pdf
113.2018 04-10-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ113-2018.pdf
114.2018 05-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ114-2018.pdf
115.2018 08-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ115-2018.pdf
116.2018 11-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ116-2018.pdf
117.2018 15-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ117-2018.pdf
118.2018 17-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ118-2018.pdf
119.2018 18-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ119-2018.pdf
120.2018 24-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ120-2018.pdf
121.2018 26-10-2018 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi a rt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. PDFZ121-2018.pdf
122.2018 26-10-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ122-2018.pdf
123.2018 06-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ123-2018.pdf
124.2018 07-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ124-2018.pdf
125.2018 15-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ125-2018.pdf
126.2018 20-11-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ126-2018.pdf
127.2018 20-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ127-2018.pdf
128.2018 21-11-2018 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ128-2018.pdf
129.2018 21-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ129-2018.pdf
130.2018 22-11-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenie otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ130-2018.pdf
131.2018 22-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ131-2018.pdf
132.2018 28-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ132-2018.pdf
133.2018 30-11-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ133-2018.pdf
134.2018 30-11-2018 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku do dalszego wykorzystania PDFZ134-2018.pdf
135.2018 04-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ135-2018.pdf
136.2018 04-12-2018 Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Rudniki PDFZ136-2018.pdf
137.2018 04-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ137-2018.pdf
138.2018 11-12-2018 Zarządzenie w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Program ochorny środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. PDFZ138-2018.pdf
139.2018 11-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ139-2018.pdf
140.2018 13-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ140-2018.pdf
141.2018 18-12-2018 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysów i rad sołeckich PDFZ141-2018.pdf
142.2018 18-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ142-2018.pdf
143.2018 20-12-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Rudniki PDFZ143-2018.pdf
144.2018 20-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ144-2018.pdf
145.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ145-2018.pdf
146.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ146-2018.pdf
147.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektorów jednostek oświatowych PDFZ147-2018.pdf
148.2018 28-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ148-2018.pdf
149.2018 28-12-2018 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZ149-2018.pdf
 
150.2018 28-12-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ150-2018.pdf
151.2018 31-12-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach PDFZ151-2018.pdf
152.2018 31-12-2018 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFZ152-2018.pdf


Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

Nr: Data: Temat: Załącznik:
OR.120.1.2018 10-01-2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro prowadzonych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. PDFZ120-1-2018.pdf
OR.120.2.2018 04-04-2018 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Rudniki do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Rudniki oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności PDFZ120-2-2018.pdf
OR.120.3.2018 27-04-2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-3-2018.pdf
OR.120.4.2018 03-10-2018 Zarządzenie w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych PDFZ120-4-2018.pdf
OR.120.5.2018 15-10-2018 Zarządzenie w sprawie regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w Urzędzie Gminy w Rudnikach oraz kierowników jednostek organizacyjnych PDFZ120-5-2018.pdf
OR.120.6.2018 18-10-2018 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro PDFZ120-6-2018.pdf
OR.120.7.2018 18-10-2018 Zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ120-7-2018.pdf
OR.120.8.2018 14-11-2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wydatków dokonanych w latach 2009-2014 przez Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Rudnikach PDFZ120-8-2018.pdf
OR.120.9.2018 15-11-2018 Zarządzenie w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Rudniki PDFZ120-9-2018.pdf
OR.120.10.2018 22-11-2018 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ120-10-2018.pdf
OR.120.11.2018 23-11-2018 Zarządzenie w sprawie odwołania Pana Grzegorz Domańskiego ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ120-11-2018.pdf
OR.120.12.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie zawieszenia Pana Andrzeja Krzaka w pełnieniu obowiązków Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ120-12-2018.pdf
OR.120.13.2018 21-12-2018 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-13-2018.pdf

 

Wersja XML