Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2020

Sesja Nr XVI z dnia 25-02-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XVI/118/2020 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych PDFXVI-118-2020.pdf
XVI/119/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" PDFXVI-119-2020.pdf
XVI/120/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Kierunek: Europa!" w ramach programu Erasmus+, akcja Mobilność edukacyjna PDFXVI-120-2020.pdf
XVI/121/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Highway to success" w ramach programu Erasmus+, akcja Mobilność edukacyjna PDFXVI-121-2020.pdf
XVI/122/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do Programu Odnowa Wsi przez sołectwo MIROWSZCZYZNA PDFXVI-122-2020.pdf
XVI/123/2020 Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2020 r. PDFXVI-123-2020.pdf
XVI/124/2020 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki PDFXVI-124-2020.pdf
XVI/125/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXVI-125-2020.pdf
XVI/126/2020 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku" PDFXVI-126-2020.pdf
XVI/127/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXVI-127-2020.pdf


Sesja Nr XVII z dnia 26-03-2020 r.

XVII/128/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok PDFXVII-128-2020.pdf
XVII/129/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" PDFXVII-129-2020.pdf
XVII/130/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Edukacja przedszkolna inwestycją w przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 PDFXVII-130-2020.pdf
XVII/131/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXVII-131-2020.pdf
XVII/132/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXVII-132-2020.pdf
XVII/133/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2020 PDFXVII-133-2020.pdf


Sesja Nr XVIII z dnia 30-04-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XVIII/134/2020 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFXVIII-134-2020.pdf
XVIII/135/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXVIII-135-2020.pdf
XVIII/136/2020 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku" PDFXVII-136-2020.pdf
XVIII/137/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXVII-137-2020.pdf
XVIII/138/2020 Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości PDFXVII-138-2020.pdf
XVIII/139/2020 Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości PDFXVII-139-2020.pdf
XVIII/140/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej PDFXVIII-140-2020.pdf
XVIII/141/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego PDFXVIII-141-2020.pdf


Sesja Nr XIX z dnia 23-06-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIX/142/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok PDFXIX-142-2020.pdf
XIX/143/2020 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok PDFXIX-143-2020.pdf
XIX/144/2020 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania PDFXIX-144-2020.pdf
XIX/145/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXIX-145-2020.pdf
XIX/146/2020 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku" PDFXIX-146-2020.pdf
XIX/147/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXIX-147-2020.pdf
XIX/148/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej PDFXIX-148-2020.pdf
XIX/149/2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach PDFXIX-149-2020.pdf
XIX/150/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich PDFXIX-150-2020.pdf
XIX/151/2020 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości PDFXIX-151-2020.pdf
XIX/152/2020 Uchwała w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w placówce oświatowej PDFXIX-152-2020.pdf
XIX/153/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego i doradcy zawodowego PDFXIX-153-2020.pdf
XIX/154/2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny 2020/2021 PDFXIX-154-2020.pdf


Sesja Nr XX z dnia 25-08-2020 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XX/155/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na lata 2020-2023 pn. "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60. roku życia w Gminie Rudniki PDFXX-155-2020.pdf
XX/156/2020 Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków PDFXX-156-2020.pdf
XX/157/2020 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Krzepice, obejmującej tereny położone w gminach: Krzepice, Rudniki PDFXX-157-2020.pdf
XX/158/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej PDFXX-158-2020.pdf
XX/159/2020 Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2020 roku" PDFXX-159-2020.pdf
XX/160/2020 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok PDFXX-160-2020.pdf
XX/161/2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudniki PDFXX-161-2020.pdf
XX/162/2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu p.n. "Z ekologią na Ty" PDFXX-162-2020.pdf

 

Wersja XML