Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2021

1.2021 - 04.01.2021: Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2021 rok - PDFZ1-2021.pdf


2.2021 - 04.01.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Rudniki w roku 2021" - PDFZ2-2021.pdf


3.2021 - 04.01.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie " Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2021" - PDFZ3-2021.pdf


4.2021 - 04.01.2021: Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rudnikach - PDFZ4-2021.pdf


5.2021 - 04.01.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ5-2021.pdf


6.2021 - 08.01.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ6-2021.pdf


7.2021 - 08.01.2021: Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ7-2021.pdf


8.2021 - 11.01.2021: Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 w Gminie Rudniki - PDFZ8-2021.pdf


9.2021 - 15.01.2021: Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Słowików - PDFZ9-2021.pdf


10.2021 - 19.01.2021: Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022 - PDFZ10-2021.pdf


11.2021 - 20.01.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rudniki - PDFZ11-2021.pdf


12.2021 - 20.01.2021: Zarządzenie w sprawie utworzenia i organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - PDFZ12-2021.pdf


13.2021 - 25.01.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - PDFZ13-2021.pdf


14.2021 - 25.01.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ14-2021.pdf


15.2021 - 29.01.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDFZ15-2021.pdf


16.2021 - 01.02.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ16-2021.pdf


17.2021 - 02.02.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - PDFZ17-2021.pdf


18.2021 - 02.02.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZ18-2021.pdf


19.2021 - 08.02.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ19-2021.pdf


20.2021 - 09.02.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia - PDFZ20-2021.pdf


21.2021 - 15.02.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ21-2021.pdf


22.2021 - 16.02.2021: Zarządzenie w sprawie zmiany składu zespołu roboczego ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i inforamyjno-komunikacyjnej - PDFZ22-2021.pdf


23.2021 - 16.02.2021: Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ23-2021.pdf


24.2021 - 16.02.2021: Zarządzenie w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - PDFZ24-2021.pdf


25.2021 - 22.02.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ25-2021.pdf


26.2021 - 23.02.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ26-2021.pdf


27.2021 - 25.02.2021: Zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2021 - PDFZ27-2021.pdf


28.2021 - 01.03.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ28-2021.pdf


29.2021 - 02.03.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej - PDFZ29-2021.pdf


30.2021 - 02.03.2021: Zarządzenie w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierowników i Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Rudnikach - PDFZ30-2021.pdf


31.2021 - 04.03.2021: Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ31-2021.pdf


32.2021 - 04.03.2021: Zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku - PDFZ32-2021.pdf


33.2021 - 04.03.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ33-2021.pdf


34.2021 - 15.03.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ34-2021.pdf


35.2021 - 15.03.2021: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r. - PDFZ35-2021.pdf


36.2021 - 15.03.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - PDFZ36-2021.pdf


37.2021 - 23.03.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ37-2021.pdf


38.2021 - 24.03.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ38-2021.pdf


39.2021 - 30.03.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - PDFZ39-2021.pdf


40.2021 - 30.03.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ40-2021.pdf


41.2021 - 31.03.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ41-2021.pdf


42.2021 - 31.03.2021: Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2020 - PDFZ42-2021.pdf


43.2021 - 01.04.2021: Zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania kosztów sterylizacji lub kastracji psów i kotów z terenu Gminy Rudniki - PDFZ43-2021.pdf


44.2021 - 02.04.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ44-2021.pdf


45.2021 - 07.04.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ45-2021.pdf


46.2021 - 09.04.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi - PDFZ46-2021.pdf


47.2021 - 09.04.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Rudniki z dnia 20.01.2021 w sprawie utworzenia i organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - PDFZ47-2021.pdf


48.2021 - 14.04.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ48-2021.pdf


49.2021 - 27.04.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ49-2021.pdf


50.2021 - 28.04.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ50-2021.pdf


51.2021 - 28.04.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ51-2021.pdf


52.2021 - 29.04.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ52-2021.pdf


53.2021 - 12.05.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ53-2021.pdf


54.2021 - 17.05.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ54-2021.pdf


55.2021 - 17.05.2021: Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki - PDFZ55-2021.pdf


56.2021 - 20.05.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ56-2021.pdf


57.2021 - 26.05.2021: Zarządzenie w sprawie obciążenia służebnością gruntową (drogą konieczną) nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudniki położonej w obrębie k.m. 3, oznaczonej jako działka nr 53/10 - PDFZ57-2021.pdf


58.2021 - 01.06.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ58-2021.pdf


59.2021 - 01.06.2021: Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Rudniki - PDFZ59-2021.pdf


60.2021 - 09.06.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - PDFZ60-2021.pdf


61.2021 - 14.06.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ61-2021.pdf


62.2021 - 16.06.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ62-2021.pdf


63.2021 - 21.06.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej - PDFZ63-2021.pdf


64.2021 - 21.06.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ64-2021.pdf


65.2021 - 21.06.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ65-2021.pdf


66.2021 - 29.06.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ66-2021.pdf


67.2021 - 30.06.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDFZ67-2021.pdf


68.2021 - 30.06.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ68-2021.pdf


69.2021 - 05.07.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZ69-2021.pdf


70.2021 - 05.07.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZ70-2021.pdf


71.2021 - 05.07.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZ71-2021.pdf


72.2021 - 05.07.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZ72-2021.pdf


73.2021 - 05.07.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ73-2021.pdf


74.2021 - 08.07.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ74-2021.pdf


75.2021 - 09.07.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - PDFZ75-2021.pdf


76.2021 - 09.07.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości gminnych - PDFZ76-2021.pdf


77.2021 - 12.07.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ77-2021.pdf


78.2021 - 13.07.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ78-2021.pdf


79.2021 - 13.07.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ79-2021.pdf


80.2021 - 13.07.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ80-2021.pdf


81.2021 - 13.07.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ81-2021.pdf


82.2021 - 13.07.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ82-2021.pdf


83.2021 - 13.07.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ83-2021.pdf


84.2021 - 13.07.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ84-2021.pdf


85.2021 - 20.07.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ85-2021.pdf


86.2021 - 30.07.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ86-2021.pdf


87.2021 - 30.07.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Ochrony Powietrza w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ87-2021.pdf


88.2021 - 02.08.2021: Zarządzenie w sprawie: Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach - PDFZ88-2021.pdf


89.2021 - 09.08.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ89-2021.pdf


90.2021 - 09.08.2021: Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w 2021 roku - PDFZ90-2021.pdf


91.2021 - 18.08.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ91-2021.pdf


92.2021 - 18.08.2021: Zarządzenie w sprawie zmiany treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ92-2021.pdf


93.2021 - 23.08.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ93-2021.pdf


94.2021 - 30.08.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ94-2021.pdf


95.2021 - 31.08.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ95-2021.pdf


96.2021 - 01.09.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - PDFZ96-2021.pdf


97.2021 - 03.09.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki - PDFZ97-2021.pdf


98.2021 - 06.09.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ98-2021.pdf


99.2021 - 10.09.2021: Zarządzenie w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków - PDFZ99-2021.pdf


100.2021 - 10.09.2021: Zarządzenie w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rudniki - PDFZ100-2021.pdf


101.2021 - 10.09.2021: Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ101-2021.pdf


102.2021 - 10.09.2021: Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ102-2021.pdf


103.2021 - 10.09.2021: Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ103-2021.pdf


104.2021 - 10.09.2021: Zarządzenie w sprawie ustalenia planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rudniki w zakresie utrzymania czystości i porządku - PDFZ104-2021.pdf


105.2021 - 14.09.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ105-2021.pdf


106.2021 - 15.09.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ106-2021.pdf


107.2021 - 15.09.2021: Zarządzenie w sprawie zmiany organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych w 2021 roku - PDFZ107-2021.pdf


108.2021 - 16.09.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ108-2021.pdf


109.2021 - 17.09.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ109-2021.pdf


110.2021 - 23.09.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ110-2021.pdf


111.2021 - 28.09.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ111-2021.pdf


112.2021 - 29.09.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ112-2021.pdf


113.2021 - 30.09.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - PDFZ113-2021.pdf


114.2021 - 30.09.2021: Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jaworzno - PDFZ114-2021.pdf


115.2021 - 01.10.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ115-2021.pdf


116.2021 - 06.10.2021: Zarządzenie w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Rudniki - PDFZ116-2021.pdf


117.2021 - 07.10.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ117-2021.pdf


118.2021 - 07.10.2021: Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę - PDFZ118-2021.pdf


119.2021 - 12.10.2021: Zarządzenie sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok - PDFZ119-2021.pdf


120.2021 - 13.10.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ120-2021.pdf


121.2021 - 21.10.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ121-2021.pdf


122.2021 - 25.10.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ122-2021.pdf


123.2021 - 26.10.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ123-2021.pdf


124.2021 - 29.10.2021: Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - PDFZ124-2021.pdf


125.2021 - 29.10.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ125-2021.pdf


126.2021 - 03.11.2021: Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jaworzno - PDFZ126-2021.pdf


127.2021 - 04.11.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ127-2021.pdf


128.2021 - 05.11.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ128-2021.pdf


129.2021 - 09.11.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ129-2021.pdf


130.2021 - 10.11.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ130-2021.pdf


131.2021 - 16.11.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ131-2021.pdf


132.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawia II w Dalachowie - PDFZ132-2021.pdf


133.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - PDFZ133-2021.pdf


134.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie - PDFZ134-2021.pdf


135.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach - PDFZ135-2021.pdf


136.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie - PDFZ136-2021.pdf


137.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach - PDFZ137-2021.pdf


138.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Gminnym Żłobku „Skrzacik" w Rudnikach - PDFZ138-2021.pdf


139.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ139-2021.pdf


140.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ140-2021.pdf


141.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny - PDFZ141-2021.pdf


142.2021 - 22.11.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ142-2021.pdf


143.2021 - 26.11.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ143-2021.pdf


144.2021 - 26.11.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ144-2021.pdf


145.2021 - 30.11.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ145-2021.pdf


146.2021 - 30.11.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ146-2021.pdf


147.2021 - 06.12.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ147-2021.pdf


148.2021 - 07.12.2021: Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Rudniki - PDFZ148-2021.pdf


149.2021 - 09.12.2021: Zarządzenie w sprawie zmiany treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ149-2021.pdf


150.2021 - 10.12.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji na potrzeby dokonania przeglądu danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - PDFZ150-2021.pdf


151.2021 - 13.12.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ151-2021.pdf


152.2021 - 14.12.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ152-2021.pdf


153.2021 - 17.12.2021: Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bliźniaki, Ignachy, Stary Bugaj, Stawki Zytniowskie i Teodorówka dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości - PDFZ153-2021.pdf


154.2021 - 20.12.2021: Zarządzenie w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - PDFZ154-2021.pdf


155.2021 - 21.12.2021: Zarządzenie w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach - PDFZ155-2021.pdf


156.2021 - 21.12.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ156-2021.pdf


157.2021 - 21.12.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ157-2021.pdf


158.2021 - 27.12.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ158-2021.pdf


159.2021 - 27.12.2021: Zarządzenie w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym garażu stanowiącego własność Gminy Rudniki - PDFZ159-2021.pdf


160.2021 - 27.12.2021: Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFZ161-2021.pdf


161.2021 - 31.12.2021: Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkól podstawowych w gminie Rudniki - PDFZ161-2021.pdf


162.2021 - 31.12.2021: Zarządzenie w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym garażu stanowiącego własność Gminy Rudniki - PDFZ162-2021.pdf


163.2021 - 31.12.2021: Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ163-2021.pdf


164.2021 - 31.12.2021: Zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rudniki do zaciągania zobowiązań - PDFZ164-2021.pdf


165.2021 - 31.12.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ165-2021.pdf


166.2021 - 31.12.2021: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ166-2021.pdf
 

Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

OR.120.1.2021 - 01.03.2021: Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku - PDFOR.120.1.2021.pdf


OR.120.2.2021 - 30.04.2021: Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku - PDFOR.120.2.2021.pdf


OR.120.3.2021 - 07.06.2021: Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego gminnego fanpage'a Gminy Rudniki na portalu społecznościowym Facebook - PDFOR.120.3.2021.pdf


OR.120.4.2021 - 08.06.2021: Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku - PDFOR.120.4.2021.pdf


OR.120.5.2021 - 01.07.2021: Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku - PDFOR.120.5.2021.pdf


OR.120.6.2021 - 13.09.2021: Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku do dalszego wykorzystania - PDFOR.120.6.2021.pdf


OR.120.7.2021 - 01.10.2021: Zarządzenie w sprawie spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu „pUD-Polska ID karta" - PDFOR.120.7.2021.pdf


OR.120.8.2021 - 25.11.2021: Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych - PDFOR.120.8.2021.pdf
 

Wersja XML