Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2021

Sesja Nr XXVI z dnia 23.02.2021 r.

XXVI/201/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok - PDFXXVI-201-2021.pdf
XXVI/202/2021: Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudniki na lata 2021-2026 - PDFXXVI-202-2021.pdf
XXVI/203/2021: Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Rudniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - PDFXXVI-203-2021.pdf
XXVI/204/2021: Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środów przeznaczonych na fundusz sołecki - PDFXXVI-204-2021.pdf
XXVI/205/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXVI-205-2021.pdf
XXVI/206/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXVI-206-2021.pdf
XXVI/207/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXVI-207-2021.pdf
XXVI/208/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVI-208-2021.pdf
XXVI/209/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVI-209-2021.pdf
XXVI/210/2021: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rudniki do projektu pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach Programu LIFE - PDFXXVI-210-2021.pdf
XXVI/211/2021: Uchwała w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2021 r. - PDFXXVI-211-2021.pdf

Sesja Nr XXVII z dnia 30.03.2021 r.

XXVII/212/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXVII-212-2021.pdf
XXVII/213/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXVII-213-2021.pdf
XXVII/214/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXVII-214-2021.pdf
XXVII/215/2021: Uchwała w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2021-2025 - PDFXXVII-215-2021.pdf
XXVII/216/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2021-2024 - PDFXXVII-216-2021.pdf
XXVII/217/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017-2020" za okres 2019-2020 - PDFXXVII-217-2021.pdf
XXVII/218/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVII-218-2021.pdf
XXVII/219/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVII-219-2021.pdf
XXVII/220/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2021 - PDFXXVII-220-2021.pdf

Sesja Nr XXVIII z dnia 27.04.2021 r.

XXVIII/221/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXVIII-221-2021.pdf
XXVIII/222/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXVIII-222-2021.pdf
XXVIII/223/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXVIII-223-2021.pdf
XXVIII/224/2021: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - PDFXXVIII-224-2021.pdf
XXVIII/225/2021: Uchwała w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie - PDFXXVIII-225-2021.pdf
XXVIII/226/2021: Uchwała w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego - PDFXXVIII-226-2021.pdf

Sesja Nr XXIX z dnia 01.06.2021 r.

XXIX/227/2021: Uchwała w sprawie zmiany przebiegu ulicy kaprala Mariana Sobczaka w Rudnikach - PDFXXIX-227-2021.pdf
XXIX/228/2021: Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudniki - PDFXXIX-228-2021.pdf
XXIX/229/2021: Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania w wykonania budżetu gminy za 2020 rok - PDFXXIX-229-2021.pdf
XXIX/230/2021: Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - PDFXXIX-230-2021.pdf
XXIX/231/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXIX-231-2021.pdf
XXIX/232/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXIX-232-2021.pdf
XXIX/233/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXIX-233-2021.pdf
XXIX/234/2021: Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Rudniki - PDFXXIX-234-2021.pdf

Sesja Nr XXX z dnia 29.06.2021 r.

XXX/235/2021: Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Rudniki na rok szkolny 2021/2022 -PDFXXX-235-2021.pdf
XXX/236/2021: Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudniki wotum zaufania - PDFXXX-236-2021.pdf
XXX/237/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXX-237-2021.pdf
XXX/238/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXX-238-2021.pdf
XXX/239/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXX-239-2021.pdf
XXX/240/2021: Uchwała w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Oleśnie - PDFXXX-240-2021.pdf

Sesja Nr XXXI z dnia 20.07.2021 r.

XXXI/241/2021: Uchwała w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego - PDFXXXI-241-2021.pdf
XXXI/242/2021: Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - PDFXXXI-242-2021.pdf
XXXI/243/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXI-243-2021.pdf
XXXI/244/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXXI-244-2021.pdf
XXXI/245/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXXI-245-2021.pdf

Sesja Nr XXXII z dnia 14.09.2021 r.

XXXII/246/2021: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - PDFXXXII-246-2021.pdf
XXXII/247/2021: Uchwała w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2021 roku" - PDFXXXII-247-2021.pdf
XXXII/248/2021: Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok - PDFXXXII-248-2021.pdf
XXXII/249/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki - PDFXXXII-249-2021.pdf
XXXII/250/2021: Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica" - PDFXXXII-250-2021.pdf
XXXII/251/2021: Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody - PDFXXXII-251-2021.pdf
XXXII/252/2021: Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę" - PDFXXXII-252-2021.pdf
XXXII/253/2021: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudniki, a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Gorzów Śląski realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu - PDFXXXII-253-2021.pdf
XXXII/254/2021: Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2022-2030 - PDFXXXII-254-2021.pdf
 

Wersja XML