Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

                                                                                                          Rudniki, dnia 10.03.2021

OŚZP.6220.7.2020

 

OBWIESZCZENIE  O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ OTWARTEJ DLA SPOŁECZEŃSTWA

 

Na podstawie art.36 i art. 33 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 10 § 1, 49, art. 89, art. 90 i art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.   2020r. poz. 256), rozdziału 3, paragraf 21, 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 367ze zm.) z dnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wójt Gminy Rudniki zawiadamia Społeczeństwo i Strony postępowania, że w dniu 25 marca 2021r. w przedziale czasowym: od godziny 16.00 do godziny 20.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu i uruchomienie cynkowni ogniowej” w Rudnikach ul. Biegańskiego 7 na działkach nr ew. gr. 11/19, 9/22, 9/23, 9/24 k.m. 3 obręb Rudniki.

Uwaga !

Osoby, które chcą uczestniczyć w rozprawie administracyjnej będą mogły wziąć w niej udział, w maksymalnej ilości 5 osób jednorazowo w przedziale czasowym co 30 minut zgodnie z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych:

 1. maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;
 2. uczestnicy, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem przy pomocy maseczki, dezynfekcja rąk;

Zgodnie z art. 36 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko — organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Na podstawie art. 90 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wzywa się zainteresowane strony do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników,   celem   złożenia   wyjaśnień,   dokumentów    i   innych   dowodów,   istotnych w prowadzonym postępowaniu. Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia, co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników postępowania dowodowego.

Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Niniejszym Obwieszczeniem zawiadamia się, zgodnie z art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, że jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczący w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nie znane organowi administracji publicznej.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z dokumentacją w sprawie zainteresowane Strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki /pok. nr 6/ Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 

                                                                                                                                                                 Zastępca Wójta
                                                                                                                                                              /-/ Anna Sekienda

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

 1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
 2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
 3. tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia w Sołectwie Rudniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML