Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Rudniki

z dnia 16 marca 2021 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Działając na podstawie Uchwały XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki  z dnia 28.09.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Rudniki z dnia 15 marca 2021r. zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalności pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudniki.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 16.03.2021r. do 26.03.2021r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Rudnikach lub internetowo w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2021r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Adres:

Urząd Gminy Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12 A

46 - 325 Rudniki

Tel. 34 3595 072 wew. 25

Fax. 34 3595 013

e-mail:

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 26.03.2021r. pozostawia się bez rozpoznania.

Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest:

Roksana Zając – pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rudnikach.

Pok. nr 6 /parter/ tel. 34 3595 072 wew. 25

Załączniki:
PDFzarządzenie ws. konsultacji.pdf
PDFprojekt programu opieki nad zwierzętami.pdf
 

Wersja XML