Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.6733.2.2021                                                                                                                            Rudniki, 2021-04-08

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

dotyczące wycofania wniosku w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie  art. 49 i art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora:

 

Gminy Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki

 

dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo – socjalnego na Dzienny Dom Pomocy Społecznej, wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Żytniów, przewidziana do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. gr. 299/8, obręb Żytniów, k. m. 5,  gm. Rudniki

informuję, że pismem z dnia 31 marca 2021 r., Inwestor wycofał wniosek o wydanie decyzji celu publicznego dla ww. zamierzenia inwestycyjnego.

            W związku z treścią art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  strony postepowania uprawnione są do zgłoszenia sprzeciwu wobec wniosku o umorzenie postępowania.

Brak zgłoszenia wyraźnego sprzeciwu w ciągu 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia rozumiany będzie jako aprobata dla umorzenia postępowania i stanowić będzie podstawę do wydania decyzji umarzającej.

Wniesienia ewentualnego sprzeciwu w przedmiocie umorzenia postępowania, a także zapoznania się z aktami sprawy  można dokonać w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach  ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, pok. nr 3  (tel.  0-34 3595072 wew. 20) w godzinach pracy urzędu.

Ewentualny sprzeciw może być wniesiony w formie pisemnej, ustnej do protokołu pod ww. adresem lub w formie elektronicznej na adres GminaRudniki/skrytka/skrytka_ESP-20131229233629

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni

 

 

           WÓJT

/-/ Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Żytniowie
Wersja XML