Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Rudniki, dn. 12.05.2021 r.

Wójt Gminy Rudniki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

- nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 97/2, k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00028859/0 położonej w obrębie Jaworzno Wieś, gmina Rudniki

oraz  

- nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 97/3, k.m. 4, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00056455/3 i nr 97/4, k.m. 4, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1L/00030525/7, położonych w obrębie Żytniów, gmina Rudniki.

Powierzchnia nieruchomości:

działka oznaczona nr 97/4 o pow. 0,4890 ha, ozn. symbolem RIVa – 0,3600 ha

RV – 0,0130 ha

ŁIV – 0,1160 ha

Opis nieruchomości:

- działka nr 97/2 stanowi własność Gminy Rudniki, położona jest w Jaworznie Wieś, przy rondzie łączącym drogi krajowe DK42 i DK43. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, utwardzonej nawierzchnią asfaltową, ponadto usytuowana jest pomiędzy dwoma budynkami handlowymi. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu płaska, bez wyraźnego spadku. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, przez którą przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.

- działki nr 97/3 oraz 97/4 stanowią własność Gminy Rudniki, położone w Żytniowie, w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i terenów użytkowanych rolniczo.

Działka nr 97/3 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, utwardzonej nawierzchnią asfaltową. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu płaska, bez wyraźnego spadku. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi samosiejkami drzew. Teren nie jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, natomiast w bezpośrednim jej zasięgu znajduje się sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Działka nr 97/4 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (możliwy dostęp poprzez działkę nr 97/3), położona jest w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu płaska, bez wyraźnego spadku. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, użytkowana rolniczo.

Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania:

- działka nr 97/2, obręb Jaworzno Wieś, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018 z dnia 27.02.2018 r., nieruchomość położona jest w strefie osadniczo-mieszkaniowej, oznaczonej symbolem O.M.

- działka nr 97/3, obręb Żytniów, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018 z dnia 27.02.2018 r., nieruchomość położona jest w strefie osadniczo – mieszkaniowej, oznaczonej symbolem O.M.

- działka nr 97/4, obręb Żytniów, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018 z dnia 27.02.2018 r., nieruchomość położona jest w strefie rolno-leśnej (produkcyjnej), oznaczonej symbolem N.RL.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem lub dzierżawę:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Zarządzenie Nr 0050.36.2021 z dnia 15.03.2021 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który został podany do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:

Działka nr 97/4 położona w miejscowości Żytniów objęta jest umową dzierżawy zawartą z osobą fizyczną na czas określony od dnia 01.03.2021 r. do dnia 30.09.2022 r. Poza powyższym działka nr 97/4 położona w Żytniowie nie jest obciążona żadnymi innymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań. Działka nr 97/2 położona w Jaworznie Wieś oraz działka nr 97/3 położona w Żytniowie, nie są obciążone żadnymi prawami oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza:

- dotyczy działki nr 97/27 600,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 685) do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT

- dotyczy działek nr 97/3 i 97/429 700,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 685) do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Wadium:

- dotyczy działki nr 97/2 - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 09.06.2021 r. w pieniądzu w wysokości 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B. S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 97/2, obręb Jaworzno Wieś”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 80,00 zł

- dotyczy działek nr 97/3 i 97/4 - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 09.06.2021 r. w pieniądzu w wysokości 2 970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B. S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działek nr 97/3 i 97/4, obręb Żytniów”.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 300,00 zł

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zwolnienia z obowiązku wadium: osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce przetargu:

- Przetarg odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 1000 (dotyczy dz. nr 97/2, obręb Jaworzno Wieś) oraz o godz. 1100 (dotyczy dz. nr 97/3 i 97/4, obręb Żytniów), w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Informacje dodatkowe: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2278 ).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wpis do CEIDG lub wypis KRS. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia w ustalonym miejscu i terminie oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2, upłynął dnia 29.04.2021 r.

Wójt Gminy Rudniki może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyn, przy czym informacja o odwołaniu przetargu musi być niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 lub 20 w godz. 7.30 do 15.00.

 

Grzegorz Domański

/-/ Wójt Gminy Rudniki

Załącznik:

PDFOgłoszenie
 

Wersja XML