Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

WÓJT GMINY

   RUDNIKI

OŚZP.6733.3.2021            

                                                                       Rudniki, 2021-06-24

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2021 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Rudniki

dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

Rozbudowa kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Jaworzno, przewidziana do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. gr.: 830, obręb Jaworzno Wieś, k. m. 1, gm. Rudniki

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki (pok.nr 3), ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

           WÓJT

/-/ Grzegorz Domański

 

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Jaworznie
Wersja XML