Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Rudniki

z dnia 12 października 2021 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Rudniki zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Czas trwania konsultacji:

Konsultacje mogą mieć formę złożenia propozycji, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, przesłania listownie na adres: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A 46-325 Rudniki lub elektronicznie na adres    e-mail: .

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest:

Joanna Waleszczyk – referent ds. działalności gospodarczej Urzędu Gminy w Rudnikach.

Załączniki:
PDFZarządzenie.pdf
PDFProjekt uchwały.pdf
DOCXFormularz konsultacji społecznych.docx
 

Wersja XML