Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obieszczenie

OŚZP.6730.77.2021                                                                                                               Rudniki, 2021-10-22

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Stosownie do art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony, iż zakończono postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowydla inwestycji polegającej na: „Budowie drogi dojazdowej do gruntów Kuźnica-Dalachów gm. Rudniki” przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek:

286/2, 132/1, 132/2, 131/1, 286/1, 130/1 – obręb Kuźnica Lampowizna

839, 823/1, 822/1, 805, 821/1, 820/1, 819/1, 818/3, 817/1, 816/1, 815/3, 815/5,
813/1, 812/1, 811/1, 810/3, 810/5, 809/1, 808/1, 807/1, 806, 856, 651/2, 191,
884/1, 652, 430/2, 190/4, 190/1 – obręb Dalachów

 

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.  zm.) informuję, że z materiałami dotyczącymi ww. sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudnikach, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 7 dni, na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach,
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki,
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w Dalachowie i Kuźnicy

PDFObwieszczenie.pdf
 

Wersja XML