Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Rudniki, dnia 03.11.2021 r.

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
z zastosowaniem 50 % obniżki ceny wywoławczej nieruchomości
ustalonej w I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 97/2, k.m.1, położonej w obrębie  Jaworzno Wieś,  gmina Rudniki, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1L/00028859/0.

Powierzchnia nieruchomości

Działka oznaczona nr 97/2 o pow. 0,0134 ha, ozn. symbolem dr.                                                                                               

Opis nieruchomości

Działka nr 97/2 stanowi własność Gminy Rudniki, położona jest w Jaworznie, przy rondzie łączącym drogi krajowe DK42 i DK43. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, bez urządzonego zjazdu, ponadto usytuowana jest pomiędzy dwoma budynkami handlowymi. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu płaska, bez wyraźnego spadku. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, przez którą przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna
i telekomunikacyjna.

Przeznaczenie nieruchomości i jej sposób zagospodarowania

Działka nr 97/2, obręb Jaworzno Wieś, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018 z dnia 27.02.2018 r., nieruchomość położona jest w strefie osadniczo-mieszkaniowej, oznaczonej symbolem O.M

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – Zarządzenie Nr 0050.36.2021 z dnia 15.03.2021 r. wraz z załącznikiem Nr 1 stanowiącym wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który został podany do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Cena wywoławcza

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.126.2021 Wójta Gminy Rudniki z dnia 3 listopada 2021 r., cena wywoławcza niezabudowanej nieruchomości nr 97/2 obręb Jaworzno Wieś k.m.1, po zastosowaniu 50% obniżki  wynosi 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych).

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność – przed jego podpisaniem

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie najpóźniej do 01.12.2021 r. w pieniądzu w wysokości 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić w punkcie kasowym w Rudnikach B.S. w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki w Banku Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział Radłów nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, z dopiskiem „wadium na nabycie działki nr 97/2, obręb Jaworzno Wieś”.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Zwolnienia z obowiązku wadium

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się
z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 6 grudnia 2021 r. o godz. 1100, w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Informacje dodatkowe:

nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2278 ).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej wyżej opisanej odbył  się dnia  15 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rudnikach. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej wyżej opisanej odbył  się dnia  2 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rudnikach W związku z brakiem ofert przetargi  na sprzedaż w/w nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

1) dowód wpłaty wadium,

2) w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

3) w przypadku osób fizycznych prowadzącym działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

4) w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

5) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

6) w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim objętych ustawową wspólnością małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

 

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży oznaczać będzie odstąpienie od umowy i przepadek wadium.

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2, upłynął dnia 29.04.2021 r.

Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A, pokój nr 8 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 18 lub 20 w godz. 7.30 do 15.00.

PDFOgłoszenie.pdf

PDFInformacja o wyniku.pdf
 

Wersja XML