Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Stawki Żytniowskie w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości.

Ww. rozporządzenie określa, że nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, a Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części, określa Stawki Żytniowskie jako część kolonii Żurawie. W przypadku prowadzenia ewidencji numerów porządkowych dla części miejscowości, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wszczyna procedurę zmiany rodzaju miejscowości.

Zmiana określenia rodzaju miejscowości w urzędowym wykazie nazw miejscowości i ich części, nie pociągnie za sobą kosztów finansowych obciążających mieszkańców przedmiotowego terenu z uwagi na fakt, iż w dokumentach, którymi się posługują widnieją dotychczasowe nazwy, a jedynie doprowadzi do zgodności nazw powszechnie używanych i zapisanych we wszystkich dokumentach z obowiązującymi przepisami.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami będą polegały na zbadaniu opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego.  

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze objętym konsultacjami.

Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w terminie od 28 grudnia 2021 r. do 10 stycznia 2022 r.

Formularze ankietowe dostępne są:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Rudniki (www.rudniki.pl– zakładka Ogłoszenia),

2) w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rudniki.pl– zakładka Ogłoszenia, Konsultacje społeczne),

3) w postaci drukowanej w Urzędzie Gminy Rudniki,

4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

Formularz ankietowy można złożyć:

1) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Rudniki, 46-325 Rudniki, ul. Wojska Polskiego 12A,

2) drogą elektroniczną na adres: ,

3) w sekretariacie Urzędu Gminy Rudniki w godzinach pracy Urzędu,

4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się Komisję do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, w składzie:

            1) Anna Rychel                                   - Przewodnicząca Komisji

            2) Joanna Bryś                                    - członek Komisji

            3) Beata Nowakowska-Fałat              - członek Komisji

            4) Marta Garncarek                            - członek Komisji  

Wyniki konsultacji zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu, na tablicach poszczególnych sołectw oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia.

Załączniki:

PDFZarządzenie.pdf (4,44MB)
DOCAnkieta Stawki Żytniowskie.doc (43,50KB)