Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2022

1.2022 - 03.01.2022: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizacjęzadania publicznego w zakresie
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Rudniki w roku 2022" - PDFZ1-2022.pdf


2.2022 - 03.01.2022: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2022" - PDFZ2-2022.pdf


3.2022 - 03.01.2022: Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2022 rok - PDFZ3-2022.pdf


4.2022 - 03.01.2022: Zarządzenie w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ4-2022.pdf


5.2022 - 04.01.2022: Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku - PDFZ5-2022.pdf


6.2022 - 04.01.2022: Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku - PDFZ6-2022.pdf


7.2022 - 04.01.2022: Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego - PDFZ7-2022.pdf


8.2022 - 04.01.2022: Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego - PDFZ8-2022.pdf


9.2022 - 12.01.2022: Zarządzenie w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającegodo przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Rudniki - PDFZ9-2022.pdf


10.2022 - 12.01.2022: Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkól podstawowych w gminie Rudniki - PDFZ10-2022.pdf


11.2022 - 19.01.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji oceniającej kwalifikującej wnioski o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rudniki na realizację zadań polegających na likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi - PDFZ11-2022.pdf


12.2022 - 19.01.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ12-2022.pdf


13.2022 - 20.01.2022 - Zarządzenie w sprawie zmiany treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach - PDFZ13-2022.pdf


14.2022 - 20.01.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ14-2022.pdf


15.2022 - 28.01.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ15-2022.pdf


16.2022 - 03.02.2022 - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. - PDFZ16-2022.pdf


17.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ17-2022.pdf


18.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ18-2022.pdf


19.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ19-2022.pdf


20.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ20-2022.pdf


21.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ21-2022.pdf


22.2022 - 08.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ22-2022.pdf


23.2022 - 10.02.2022 - Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.82/2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rudniki - PDFZ23-2022.pdf


24.2022 - 15.02.2022 - Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jaworzno Bankowe - PDFZ24-2022.pdf


25.2022 - 15.02.2022 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości - PDFZ25-2022.pdf


26.2022 - 15.02.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ26-2022.pdf


27.2022 - 16.02.2022 - Zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2022 - PDFZ27-2022.pdf


28.2022 - 22.02.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ28-2022.pdf


29.2022 - 22.02.2022 - Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - PDFZ29-2022.pdf


30.2022 - 28.02.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ30-2022.pdf


31.2022 - 28.02.2022 - Zarządzenie w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku - PDFZ31-2022.pdf


32.2022 - 01.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ32-2022.pdf


33.2022 - 01.03.2022 - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ33-2022.pdf


34.2022 - 11.03.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu budynków i lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ34-2022.pdf


35.2022 - 14.03.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - PDFZ35-2022.pdf


36.2022 - 14.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ36-2022.pdf


37.2022 - 15.03.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - PDFZ37-2022.pdf


38.2022 - 15.03.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - PDFZ38-2022.pdf


39.2022 - 15.03.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - PDFZ39-2022.pdf


40.2022 - 17.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ40-2022.pdf


41.2022 - 21.03.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej - PDFZ41-2022.pdf


42.2022 - 21.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ42-2022.pdf


43.2022 - 22.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ43-2022.pdf


44.2022 - 23.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania kosztów sterylizacji lub kastracji psów i kotów z terenu Gminy Rudniki - PDFZ44-2022.pdf


45.2022 - 23.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ45-2022.pdf


46.2022 - 24.03.2022 - Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu - PDFZ46-2022.pdf


47.2022 - 24.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ47-2022.pdf


48.2022 - 25.03.2022 - Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - PDFZ48-2022.pdf


49.2022 - 29.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ49-2022.pdf


50.2022 - 31.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za rok 2021 - PDFZ50-2022.pdf


51.2022 - 31.03.2022 - Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do rozpatrywania wniosków o świadczenie pieniężne przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - PDFZ51-2022.pdf


52.2022 - 31.03.2022 - Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości - PDFZ52-2022.pdf


53.2022 - 06.04.2022 - Zarządzenie w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej - PDFZ53-2022.pdf


54.2022 - 08.04.2022 - Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi - PDFZ54-2022.pdf


55.2022 - 13.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ55-2022.pdf


56.2022 - 14.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ56-2022.pdf


57.2022 - 20.04.2022 - Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych w 2022 roku - PDFZ57-2022.pdf


58.2022 - 20.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ58-2022.pdf


59.2022 - 28.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ59-2022.pdf


60.2022 - 29.04.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok - PDFZ60-2022.pdf
 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

OR.120.1.2022 - 07.03.2022 - Zarządzenie sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, dla których zastosowanie ma ustawa Prawo zamówień publicznych - PDFOR.120.1.2022.pdf


OR.120.2.2022 - 24.03.2022 - Zarządzenie w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach - PDFOR.120.2.2022.pdf 

Wersja XML