Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem

garaży stanowiących własność Gminy Rudniki

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

 

Przedmiotem przetargu są garaże objęte wykazami stanowiącymi załączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.158.2021 z dnia 27.12.2021 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.163.2021 z dnia 31.12.2021 r. położone w Mirowszczyźnie 43, na działce
nr 211/1, k.m. 1, Kw. nr OP1L/00028900/3.

 

Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

 

Termin przetargu - 28 lutego 2022 r.

 

   - garaż nr II o pow. 11,48 m przeznaczony do przechowywania samochodu lub innego pojazdu mechanicznego          

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  70,00 zł,

wadium  - 10 % ceny wywoławczej

godzina przetargu – 1000  

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł

 

    - garaż nr III o pow. 11,48 m przeznaczony do przechowywania samochodu lub innego pojazdu mechanicznego          

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  70,00 zł,

wadium - 10 % ceny wywoławczej

godzina przetargu – 1030  

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu – minimalne 10,00 zł

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych
( zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę),

- garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, a wszelkie remonty obciążają Najemcę bez dochodzenia zwrotu od Wynajmującego, zarówno w czasie trwania umowy najmu  jak i po jej ustaniu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w Punkcie Kasowym
w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007, najpóźniej do dnia 22 lutego 2022 roku
z dopiskiem: wadium za najem garażu Nr ……. położonego w Mirowszczyźnie.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wpłacone przez kandydatów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 3 lub telefonicznie (034) 3595 072, wew. 20.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

 

Wójt Gminy Rudniki

/-/ Grzegorz Domański

PDFOgłoszenie.pdf

Wersja XML