Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat

PDFKomunikat.pdf (460,20KB)

Wójta Gminy Rudniki

z dnia 3 lutego 2022 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 

Działając na podstawie Uchwały XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki  z dnia 28.09.2010r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2022 r. zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalności pożytku publicznego do wzięcia udziału w konsultacji:

 

projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2022  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

           

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są statutowe organy lub upoważnieni przedstawiciele zgodnie z obowiązującymi przepisami do działania w imieniu organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rudniki.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 03.02.2022 r. do 17.02.2022 r. w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opinie lub uwagi można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Rudnikach lub internetowo w nieprzekraczalnym terminie do 17.02.2022 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Adres:

Urząd Gminy Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12 A

46 - 325 Rudniki

Tel. 34 3595 072 wew. 25

Fax. 34 3595 013

e-mail:

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 17.02.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest:

Roksana Kucharska – pracownik Referatu Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rudnikach pok. nr 6 /parter/ tel. 34 3595 072 wew. 25