Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki konsultacji społecznych

PDFWyniki konsultacji.pdf (359,77KB)
 

Na podstawie Uchwały nr XXXVIII/299/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 0050.16.2022 Wójta Gminy Rudniki z dnia 3 lutego 2022 roku poddano konsultacjom projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2022".
Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 03.02.2022 r do 17.02.2022 r. poprzez zamieszczenie ww. projektu programu na strome internetowej gminy www.rudniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Opinie i uwagi do projektu programu można było składać do dnia 17.02.2022 r. osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłać w formie elektronicznej na adres gmina@rudniki.pl
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.