Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie

WÓJT  GMINY  RUDNIKI

OŚZP.6733.4.2022                                                                                      

Rudniki, 2022-04-05

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735z późn. zm.) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w dniu 04.04.2022 r. została wydana przez Wójta Gminy Rudniki decyzja Nr 3/ 2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków

dla inwestycji polegającej na:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Stary Bugaj” wraz z włączeniem do  projektowanej sieci kablowej SN oraz kompleksową przebudową linii nN

przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek zlokalizowanych w gminie Rudniki:

131, 310/2, 550 – obręb Bugaj, k.m. 2

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rudniki (pok.nr 3), ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki, w godzinach pracy urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Rudniki w terminie 14 dni od daty zapoznania się z treścią niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się od decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów
w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od daty publicznego ogłoszenia

 

                       

                                                                                                          Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                          /-/ Grzegorz Domański

 

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się na okres 14 dni na:

  1. tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rudnikach
  2. stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Gminy Rudniki
  3. tablicach ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. Nowym Bugaju, Starym Bugaju