Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rudniki ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na najem
budynków i lokali użytkowych położonych
w Rudnikach przy ul. Targowej

 

Przedmiotem przetargu są budynki i lokal użytkowy, objęte wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.34.2022 z dnia 11.03.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Miejsce przetargu - sala narad Urzędu Gminy w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A.

Termin przetargu  10 maja 2022 r.

Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki.

Czas trwania umowy najmu – umowa na czas oznaczony - 2 lata począwszy od daty podpisania umowy najmu.

Do przetargu wystawia się niżej wymienione budynki i lokal użytkowy położone w Rudnikach:

- lok. nr 1, w budynku przy ul. Targowej 2A o pow. użytkowej 195 m2 na działce oznaczonej nr 558, obręb Rudniki k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00028856/9. Jest to lokal użytkowy z częścią biurową, usługowo-handlową i magazynową, przeznaczony na działalność usługowo-handlową.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  1 360,00 zł      wadium   136,00 zł

                                                                                                     godzina przetargu – 1000

 

- budynek przy ul. Targowej 2B o pow. użytkowej 368 m2 na działce oznaczonej nr 558, obręb Rudniki k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00028856/9. Jest to budynek użytkowy z częścią usługowo-handlową i magazynową, przeznaczony na działalność usługowo-handlową.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  2 480,00 zł      wadium   248,00 zł.

                                                                                                      godzina przetargu – 1030

 

- budynek przy ul. Targowej  2D o pow. użytkowej 176 m2 na działce oznaczonej nr 556, obręb Rudniki k.m.3, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1L/00028856/9. Jest to budynek użytkowy z częścią biurową, usługowo-handlową i magazynową, przeznaczony na działalność usługowo-handlową.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi  1 190,00 zł      wadium   119,00 zł

                                                                                                     godzina przetargu – 1100

 

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z odrębnie zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Dla działek, na których znajdują się budynki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy zmieniająca sposób ich zagospodarowania.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tych nieruchomości określono strefę osadniczo mieszkaniową oznacz. O.M, tereny istniejącej zabudowy mieszanej.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Gminy 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 do dnia 04.05.2022 r. z dopiskiem: wadium na najem ……….. położonego w Rudnikach. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Rudniki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dodatkowo w przypadku:

1) pełnomocników osób fizycznych – konieczne jest przedłożenie  pełnomocnictwa do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

2) osób fizycznych prowadzącym działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

3) wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, umowa spółki, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

4) osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Do przetargu nie mogą przystąpić osoby, które zalegają z opłatami czynszowymi lub z opłatami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości wobec Gminy Rudniki.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy najmu.

Umowa najmu lokalu użytkowego może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy najmu nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzenia przetargu.


Z uwagi na fakt, że pomimo upływu terminu trwania poprzednich umów najmu lokale nie zostały wydane i nie zostały zwrócone klucze do pomieszczeń z których korzystają poprzedni najemcy, podpisanie umów najmu będzie zawieszone do czasu rzeczywistego opuszczenia nieruchomości przez poprzednich najemców. Osobom wyłonionym w przetargu jako Najemcy nie przysługuje odszkodowanie w związku z zawieszeniem terminu podpisania umów najmu z powodu nieopróżnienia lokalu przez poprzedniego najemcę.

Z uzasadnionych przyczyn Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w pokoju nr 3 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 20.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

             

 

                                                                                                             Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                             /-/  Grzegorz Domański

Wyniki naboru:
PDFInformacja o wyniku naboru Targowa 2A.pdf
PDFInformacja o wyniku naboru Targowa 2B.pdf
PDFInformacja o wyniku naboru Targowa 2D.pdf
 

Wersja XML