Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf (912,43KB)
 

Rudniki, dnia 30.08.2022 r.

 

WÓJT GMINY RUDNIKI

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem

garażu stanowiącego własność Gminy Rudniki

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rudnikach.

Przedmiotem przetargu jest stawka miesięcznego czynszu za najem garażu nr IV o pow. 12,45 m2, przeznaczony do przechowywania samochodu lub innego pojazdu mechanicznego, położony w Mirowszczyźnie, na działce nr 211/1, k.m. 1, o pow. ewid. 0,6020 ha - Bi, Księga wieczysta nr OP1L/00028900/3, objęty wykazem stanowiącym załączniki nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki Nr 0050.93.2022 z dnia 29.06.2022 r.

Dla działki, na której znajduje się przedmiot najmu nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki.

Czas trwania umowy najmu – umowa na czas oznaczony – 5 lat począwszy od daty podpisania umowy najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu za najem garażu.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za najem garażu wynosi:

70,00 zł

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych - minimalne 10,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 30 września 2022r. w Sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12A, o godzinie 10 00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych  00/100).

Wadium należy wnieść w terminie do 26 września 2022 roku (włącznie) w Punkcie Kasowym w Rudnikach Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem Oddział Radłów lub na rachunek Gminy Rudniki nr 41 8909 1045 0050 0500 1661 0007 z dopiskiem: wadium za najem garażu Nr IV położonego w Mirowszczyźnie. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.            

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu najmu garażu.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu, zwrócone zostanie im po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Jeżeli osoba ustalona jako Najemca w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu będzie uchylać się od zawarcia umowy najmu, Wójt Gminy Rudniki może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega  zwrotowi.

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę),

- garaż przejmuje się w istniejącym stanie technicznym, a wszelkie remonty obciążają Najemcę bez dochodzenia zwrotu od Wynajmującego, zarówno w czasie trwania umowy najmu  jak i po jej ustaniu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, która nie podlega negocjacjom.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej (przed otwarciem przetargu):

- dowodu wpłaty wadium,

- dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- pisemnego oświadczenia, że znane mu są warunki przetargu i zapoznał się z projektem umowy najmu i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

I Przetarg odbył się dnia 23 sierpnia 2022 r. w Sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12A, o godzinie 10 00. W związku z brakiem ofert przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz wzór umowy najmu można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A, w pokoju nr 3 lub telefonicznie (034) 3595 072 wew. 20 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Rudniki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych i uzasadnionych dla Gminy Rudniki przyczyn.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych przetargiem.

PDFInformacja o wyniku.pdf (261,41KB)