Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2012

Sesja Nr XII z dnia 17-02-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XII/102/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018”
(załącznik do uchwały dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Rudnikach)
DOCUXII-102-2012.doc
XII/103/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCUXII-103-2012.doc
XII/104/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych” oraz w „Planie wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących” DOCUXII-104-2012.doc
XII/105/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” DOCUXII-105-2012.doc
XII/106/2012 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki DOCUXII-106-2012.doc
XII/107/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki DOCUXII-107-2012.doc
XII/108/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki DOCUXII-108-2012.doc
XII/109/2012 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok DOCUXII-109-2012.doc

Sesja Nr XIII z dnia 20-04-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIII/110/2012 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowy Wsi przez sołectwo Łazy DOCUXIII-110-2012.doc
XIII/111/2012 Uchwała w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Rudnikach zadań z zakresu pracy z rodziną
DOCUXIII-111-2012.doc
XIII/112/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego PDFUXIII-112-2012.pdf
XIII/113/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki PDFUXIII-113-2012.pdf
XIII/114/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2012 rok PDFUXIII-114-2012.pdf
XIII/115/2012 Uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Praszka” DOCUXIII-115-2012.doc
XIII/116/2012 Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Rudniki PDFUXIII-116-2012.pdf
XIII/117/2012 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki DOCUXIII-117-2012.doc
XIII/118/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCUXIII-118-2012.doc
PDFZUXIII-118-2012.pdf
XIII/119/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” DOCUXIII-119-2012.doc
XIII/120/2012 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok DOCUXIII-120-2012.doc
XIII/121/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 rok DOCUXIII-121-2012.doc

Sesja Nr XIV z dnia 22-06-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIV/122/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/87/2011 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok DOCUXIV-122-2012.doc
XIV/123/2012 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" PDFUXIV-123-2012.pdf
XIV/124/2012 Uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Praszka” DOCUXIV-124-2012.doc
XIV/125/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCUXIV-125-2012.doc
PDFZUXIV-125-2012.pdf
XIV/126/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych” oraz w „Planie wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących” DOCUXIV-126-2012.doc
XIV/127/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” DOCUXIV-127-2012.doc
XIV/128/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu / pożyczki DOCUXIV-128-2012.doc
XIV/129/2012 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok DOCUXIV-129-2012.doc
XIV/130/2012 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok DOCUXIV-130-2012.doc
XIV/131/2012 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok DOCUXIV-131-2012.doc
XIV/132/2012 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej PDFUXIV-132-2012.pdf

Sesja Nr XV z dnia 21-08-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XV/133/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych PDFUXV-133-2012.pdf
XV/134/2012 Uchwała w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków PDFUXV-134-2012.pdf
XV/135/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCUXV-135-2012.doc
PDFZUXV-135-2012.pdf
XV/136/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych” oraz w „Planie wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących” ZIPUXV-136-2012.zip
XV/137/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” ZIPUXV-137-2012.zip
XV/138/2012 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu DOCUXV-138-2012.doc
XV/139/2012 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok DOCUXV-139-2012.doc

Sesja Nr XVII z dnia 09-10-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XVII/140/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ZIPUXVII-140-2012.zip
XVII/141/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych” oraz w „Planie wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących” DOCUXVII-141-2012.doc
XVII/142/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” DOCUXVII-142-2012.doc
XVII/143/2012 Uchwała w sprawie przyznania dotacji dla OSP w Żytniowie DOCUXVII-143-2012.doc
XVII/144/2012 Uchwała w sprawie przyznania dotacji na remont szpitala w Oleśnie DOCUXVII-144-2012.doc
XVII/145/2012 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok DOCUXVII-145-2012.doc

Sesja Nr XVIII z dnia 27-11-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XVIII/146/2012 Uchwała w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu PDFUXVIII-146-2012.pdf
XVIII/147/2012 Uchwała w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFUXVIII-147-2012.pdf
XVIII/148/2012 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki DOCUXVIII-148-2012.doc
XVIII/149/2012 Uchwała w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków DOCUXVIII-149-2012.doc
XVIII/150/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCUXVIII-150-2012.doc
PDFZ1UXVIII-150-2012.pdf
XVIII/151/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” DOCUXVIII-151-2012.doc
XVIII/152/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach DOCUXVIII-152-2012.doc
XVIII/153/2012 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok DOCUXVIII-153-2012.doc
XVIII/154/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku PDFUXVIII-154-2012.pdf
XVIII/155/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku PDFUXVIII-155-2012.pdf
XVIII/156/2012 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013 roku PDFUXVIII-156-2012.pdf
XVIII/157/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok DOCUXVIII-157-2012.doc

Sesja Nr XIX z dnia 11-12-2012 r.

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
XIX/158/2012 Uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki” PDFUXIX-158-2012.pdf
XIX/159/2012 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PDFUXIX-159-2012.pdf
XIX/160/2012 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne PDFUXIX-160-2012.pdf
XIX/161/2012 Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUXIX-161-2012.pdf
XIX/162/2012 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości PDFUXIX-162-2012.pdf
XIX/163/2012 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości PDFUXIX-163-2012.pdf
XIX/164/2012 Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych PDFUXIX-164-2012.pdf
XIX/165/2012 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej DOCUXIX-165-2012.doc
PDFZ1UXIX-165-2012.pdf
XIX/166/2012 Uchwała w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2012 roku” DOCUXIX-166-2012.doc
XIX/167/2012 Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok DOCUXIX-167-2012.doc
Wersja XML